Nuostatai

2016–2017 MOKSLO METŲ
VILKAVIŠKIO RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2016–2017 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2016–2017 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių (toliau – Žaidynių) tikslus, organizatorius, vykdytojus, finansavimą, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Žaidynių organizatoriai – Vilkaviškio rajono sporto mokykla.
3. Žaidynių vykdytojai – Vilkaviškio rajono sporto mokykla, rajono bendrojo ugdymo mokyklos.
4. Vadovaudamasis šiais Nuostatais, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktorius tvirtina konkrečių sporto šakų varžybų nuostatus ir sporto šakų varžybų teisėjus (priedas 1).

II. SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį olimpines vertybes.
6. Uždaviniai:
6.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;
6.2. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti, nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;
6.3. sudaryti sąlygas pedagogams, sporto organizatoriams bei vykdytojams supažindinti mokinius su pagrindiniais olimpiniais principais ir vertybėmis, skleisti olimpinius idealus.

III. SKYRIUS
ŽAIDYNIŲ EIGA

7. Žaidynes sudaro atskirų sporto šakų varžybos.
8. Sporto šakų varžybos vykdomos penkiais etapais:
8.1. pirmas etapas – mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;
8.2. antras etapas – rajono sporto šakų varžybos, kurios vykdomos pagal 2016-2017 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių kalendorinį planą ( priedas 2);
8.3. trečias etapas – zoninės varžybos;
8.4. ketvirtas etapas – tarpzoninės varžybos;

SVEIKI ATVYKĘ Į VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLĄ!

 

Dėmesio !!!

Kviečiame mokinius lankyti sporto šakų skyrius:

futbolo,

dviračių sporto,

krepšinio

laisvųjų imtynių,

lengvosios atletikos,

stalo teniso,

šachmatų.

Treneriai laukia naujų mokinių!

2014-09-02

                                                                                                                       Administracijos informacija      

 

Atnaujintos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių taisyklės ir jų traktavimas

 

Surinkti turinį