Nuostatai

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos
direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d.
įsakymu Nr. V-1-20

2015–2016 MOKSLO METŲ
VILKAVIŠKIO RAJONO MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ
NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2015–2016 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2015–2016 mokslo metų Vilkaviškio rajono mokyklų žaidynių (toliau – Žaidynių) tikslus, organizatorius, vykdytojus, finansavimą, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
2. Žaidynių organizatoriai – Vilkaviškio rajono sporto mokykla.
3. Žaidynių vykdytojai – Vilkaviškio rajono sporto mokykla, rajono bendrojo lavinimo mokyklo
4. Vadovaudamasis šiais Nuostatais, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktorius tvirtina konkrečių sporto šakų varžybų nuostatus ir sporto šakų varžybų teisėjus (1 priedas).

II. SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą, pilietiškai aktyvų žmogų, puoselėjantį tautines vertybes.
6. Uždaviniai:
6.1. didinti mokinių motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi, ieškant naujų fizinio aktyvumo formų bendrojo ugdymo mokyklose;
6.2. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti, nepatiriant jokios diskriminacijos ir jaučiant olimpinę dvasią, kuri reikalauja tarpusavio draugiškumo, solidarumo ir kilnaus elgesio supratimo;

SVEIKI ATVYKĘ Į VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLĄ!

 

Dėmesio !!!

Kviečiame mokinius lankyti sporto šakų skyrius:

futbolo,

dviračių sporto,

krepšinio

laisvųjų imtynių,

lengvosios atletikos,

stalo teniso,

šachmatų.

Treneriai laukia naujų mokinių!

2014-09-02

                                                                                                                       Administracijos informacija      

 

Atnaujintos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių taisyklės ir jų traktavimas

 

Surinkti turinį