BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ŽAIDYNĖS

 

                                                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                   Vilkaviškio rajono sporto mokyklos

                                                                                                                                                                   direktoriaus 2023 m. spalio 17 d,

                                                                                                                                                                    įsakymu Nr. V-1-22

 

                                                                                         2023–2024 MOKSLO METŲ

                                                V ILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ NUOSTATAI

 

                                                                                               I  SKYRIUS

                                                                                 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. 2023–2024 mokslo metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 2023–2024 mokslo metų Vilkaviškio rajono savivaldybės mokyklų žaidynių (toliau – Žaidynių) tikslus, organizatorius, vykdytojus, finansavimą, laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.
 2. Žaidynių organizatoriai – Vilkaviškio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius bei Vilkaviškio rajono sporto mokykla.
 3. Žaidynių vykdytojai – Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, Vilkaviškio rajono sporto mokykla, rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos.
 4. Vadovaudamasis šiais Nuostatais, Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktorius tvirtina konkrečių sporto šakų varžybų nuostatus.

                                                                                               II SKYRIUS                                                                                     

                                                                                    TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Žaidynių tikslas – per sportą ugdyti sąmoningą ir aktyvų žmogų, suprantantį fizinio aktyvumo ir sporto svarbą.
 2. Uždaviniai:

       6.1. didinti fiziškai aktyvių mokinių skaičių bendrojo ugdymo mokyklose;

      6.2. skatinti įvairių sporto šakų propagavimą ir praktikavimą mokyklose;

      6.3. formuoti mokinių įgūdį sportuoti visą gyvenimą;

     6.4. skatinti mokykla skirti daugiau dėmesio fiziniam aktyvumui ir sportui;

      6.5. suteikti kiekvienam mokiniui galimybę sportuoti, nepatiriant diskriminacijos ir gerbiant sporto ir olimpines vertybes.

 

                                                                                          III SKYRIUS

                                                                                    ŽAIDYNIŲ EIGA

 1. Žaidynes sudaro atskirų sporto šakų varžybos.
 2. Sporto šakų varžybos vykdomos penkiais etapais:

       8.1. pirmas etapas – mokyklų atskirų sporto šakų varžybos;

       8.2. antras etapas – savivaldybės mokyklų sporto šakų varžybos,;

       8.3. trečias etapas – Lietuvos mokyklų zoninės varžybos;

       8.4. ketvirtas etapas – Lietuvos mokyklų tarpzoninės varžybos;

       8.5. penktas etapas – Lietuvos mokyklų finalinės varžybos.

 1. Sporto šakų varžybų trečias, ketvirtas ir penktas etapai vykdomi pagal 2023–2024 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių nuostatus ir kalendorinį planą (visą žaidynių informaciją rasite svetainėje adresu: https://kksus.lmnsc.lt/).

                                                                                        IV SKYRIUS

                                                                          MOKINIŲ DALYVAVIMAS

 1. Žaidynėse gali dalyvauti rajono Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 1–12 klasių mokiniai.

      11.Mokyklai konkrečios sporto šakos varžybose gali atstovauti vienos mokyklos komanda, bet ne kelių mokyklų r         rinktinė.

 1. Mokykla, nepateikusi paraiškos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų žaidynėse, negali.

                                                                                         V SKYRIUS

                                                                              LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

 1. Atskirų sporto šakų varžybų laimėtojai nustatomi komandoms rungtyniaujant tarpusavyje. Žaidynių metu bus nustatomos pradinio ugdymo klasių mokyklų, atskirai bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų komandos laimėtojos bei prizininkės.

                                                                                        VI SKYRIUS

                                                                                KOMANDŲ PRIĖMIMAS

14 Mokyklos, kurių sporto salėse rengiamos sporto šakų varžybos, parengia varžyboms sporto bazę ir inventorių, atsako už teisėjų sudėtį, pasirūpina medicinos pagalbos vaistinėle, pirmos pagalbos rinkiniu, reikalui esant iškviečia greitąją medicininę pagalbą..

 1. Komandų vadovai atsako už dalyvių sveikatą, saugumą kelionės ir varžybų metu, dokumentų pateikimą, tinkamą mokinių elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.
 2. Komandos vadovai, atvykę į sporto šakų rajonines varžybas, vyriausiam teisėjui pateikia:

     16.1. mokyklos vadovo  patvirtintą paraišką, kurioje nurodoma:

     16.1.1.  mokyklos pavadinimas;

     16.1.2. dalyvio vardas, pavardė;

      16.1.3. dalyvio gimimo metai;

      16.1.4. ar dalyvis turi patvirtintą galiojančią sveikatos pažymą ir neturi jokių fizinio krūvio apribojimų;

      16.1.5. komandos vadovo vardas, pavardė.

       16.2. pateikia mokinių pažymėjimus su nuotraukomis (pasikeitus mokyklos statusui mokiniai gali naudotis seno pavyzdžio mokinio pažymėjimais).

       16.3. pateikia sutikimus, kad visi komandos nariai (vaikai) turi tėvų leidimus, varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog varžybų organizatoriai nuotraukas ar video medžiagą naudotų mokyklų žaidynių populiarinimo tikslais. Neturinčius leidimo pažymėti paraiškoje.

       16.4. komanda, pateikdama paraišką, patvirtina, kad su šiais nuostatais susipažino ir jų laikosi.

 

                                                                             VII SKYRIUS

                                                                  DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

 1. Komandos laimėtojos atskirų sporto šakų varžybose apdovanojamos taurėmis ir diplomais, o prizininkės – diplomais.

                                                                             VIII SKYRIUS

                                                                          FINANSAVIMAS

 1. Rajono savivaldybės mokyklų žaidynėse organizatoriai apmoka nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo išlaidas.
 2. Rajono savivaldybės bei Lietuvos mokyklų žaidynių zoninių, tarpzoninių ir finalinių varžybų komandiruotės išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

                                                                                  IX SKYRIUS

                                                                        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Komandų vadovai rajono savivaldybės varžybų organizavimo klausimais kreipiasi į Vilkaviškio rajono sporto mokyklą.
 2. Protestus varžybų dieną sprendžia sporto šakos varžybų vyriausiasis teisėjas.
 3. Rajono savivaldybės sporto šakų varžybos nevykdomos, jei dalyvauti mokyklų žaidynėse pareiškusi viena mokykla.
 4. Lietuvos mokyklų žaidynių nuostatai ir Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų žaidynių nuostatai paskelbti Vilkaviškio rajono sporto mokyklos interneto svetainėje (https://smvilkaviskis.lt).
 5. Atskirų sporto šakų komandos, iškovojusios pirmąsias vietas, atstovauja savivaldybei zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse Lietuvos mokyklų žaidynių varžybose.

__________________________

 

SUDERINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja