VRKT nuostatai ir vygdymo sistema

Vilkaviškio rajono krepšinio mėgėjų turnyro
NUOSTATAI

I. Tikslas ir uždaviniai
1. Išaiškinti stipriausias Vilkaviškio rajono krepšinio komandas ir gabius krepšininkus.
2. Populiarinti krepšinio žaidimą tarp rajono gyventojų, įtraukti į šį žaidimą daugiau jaunimo ir suaugusiųjų, paskatinti juos aktyviai sportuoti.
3. Sudaryti sąlygas žiūrovams rinktis į sales stebėti ir palaikyti savo mėgstamas komandas.
4. Ugdyti jaunus teisėjus ir sekretoriato darbuotojus, bei kelti jų kvalifikaciją.

II. Vieta ir laikas
1. Turnyras vykdomas S. Nėries pagrindinės mokyklos sporto salėje, Vilkaviškyje.
2. Turnyras vykdomas 2013 m. kovo – gegužės mėnesiais.

III. Turnyro organizavimas ir vykdymas
1. Turnyrą organizuoja Dainius Gražulis, telef. +370 647 32282.
2. Turnyrą vykdo turnyro valdyba ir nuostatuose patvirtintas vyriausiasis teisėjas Dainius Gražulis.
3. Turnyro valdybos pirmininkas - Dainius Gražulis.
Turnyro valdybos nariai: Dainius Gražulis, Nerijus Žaliabarštis, Gražvydas Girniukaitis, Visvaldas Jegorovas, Andrius Grygelaitis, Audrius Kerpakis. Valdyba nagrinėja komandų pateiktus protestus ir priima sprendimus visais su šiomis varžybomis susijusiais klausimais.

IV. Dalyviai ir paraiškos
1. Turnyre gali dalyvauti tik buvę ir esami Vilkaviškio rajono gyvenantojai. Taip pat asmenys, ne pirmus metus dirbantys Vilkaviškyje, tačiau gyvenantys už Vilkaviškio rajono ribų.
2. Žaidėjas turnyre gali atstovauti tik vienai komandai.
3. Komandai pateikus paraišką dalyvauti turnyre, turnyro valdyba vadovaudamasi turnyro nuostatais ir savo nuožiūra suteikia arba nesuteikia kiekvienam žaidėjui leidimą (licenciją), leidžiančią dalyvauti turnyre. Licencijos turi būti suteiktos iki turnyro pradžios.
4. Komanda turnyrui gali registruoti 15 žaidėjų.
5. Nustatytos formos paraiškas (tiktai spausdintas Priedas Nr. 1) būtina pateikti iki 2013 m. vasario 24 d. turnyro vyriausiajam teisėjui Dainiui Gražuliui. Paraiškoje turi būti įrašyti šie duomenys: komandos pavadinimas, žaidėjų pavardės, vardai, žaidėjo parašas apie sutikimą žaisti toje komandoje prisiimant asmeninę atsakomybę dėl galimų sveikatos sutrikimų, komandos vadovo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
6. Papildomas paraiškas galima pateikti raštu iki turnyro antrojo etapo pradžios. Papildomai registruojant žaidėjus ir trenerius po 2013 m. vasario 24 d., už kiekvieną žaidėją ir trenerį mokama po 50 Lt. Papildomai gavus paraišką, turnyro valdyba sprendžia, ar suteikti žaidėjui leidimą (licenciją) dalyvauti pirmenybėse.
7. Organizatoriai neatsako už jokius turnyro dalyvių sveikatos sutrikimus varžybų metu.
8. Kiekviena komanda, 15 minučių prieš kiekvienas rungtynes, privalo pateikti savo komandos paraišką su rungtynėse žaisiančių žaidėjų numeriais ir užpildyti rungtynių protokolą. Komandos treneris yra atsakingas už rungtynių protokolo užpildymą ir pateiktus rungtynių protokole duomenis.
Komandai nepateikus paraiškos ir neužpildžius rungtynių protokolo 15 min. iki rungtynių pradžios, komanda baudžiama 20 litų bauda.

V. Varžybų taisyklės
1. Turnyras vykdomos vadovaujantis FIBA krepšinio taisyklėmis.
2. Remiantis šiomis taisyklėmis, visose rungtynėse žaidžiama 4 kėlinius po 10 minučių. Komandos sudėtis – 12 žaidėjų, treneris ir 1 vadovas.
3. Komanda turi turėti tvarkingą, vienodos spalvos ir sukirpimo aprangą.
4. Komandai pavėlavus į rungtynes daugiau nei 15 minučių, jai gali būti įskaitytas pralaimėjimas. Tai sprendžia turnyro valdyba.
5. Rungtynių vyresnysis teisėjas arba turnyro valdybos pirmininkas turi teisę bet kurias rungtynes pradėti 30 minučių vėliau.
6. Komandai iš anksto neinformavus ir be pateisinamos priežasties neatvykus į varžybas, skiriamas techninis pralaimėjimas 0:20 bei 200 litų bauda, kurią būtina sumokėti iki kitų rungtynių pradžios. Pakartotinai neatvykus į varžybas turnyro valdyba gali pašalinti komandą iš turnyro. Komanda ir jos nariai diskvalifikuojami, jiems neleidžiama žaisti ir kitų metų turnyre. Tai sprendžia turnyro valdyba.
7. Komandos suolo zonoje gali būti šie asmenys: į krepšinio protokolą įrašyti žaidėjai, komandos treneris ir vadovas.

VI. Žaidėjams, treneriams, komandų vadovams taikomos drausminės priemonės
1. Už gautą techninę pražangą žaidėjas baudžiamas 30 litų bauda. Nesumokėjus baudos iki kitų rungtynių pradžios, komandai žaisti neleidžiama.
Treneriui, gavusiam techninę pražangą dėl savo, atsarginio žaidėjo ar palydinčio asmens nekorektiško elgesio, skiriama 40 litų bauda. Baudą privaloma sumokėti iki artimiausių rungtynių pagal tvarkaraštį likus ne mažiau kaip 3 dienoms. Laiku nesumokėjus baudos, komandai artimiausiose rungtynėse įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji baudžiama 200 litų bauda. Nesumokėjus baudos iki antrų iš eilės pagal tvarkaraštį rungtynių, komandai antrą kartą įskaitomas pralaimėjimas 0:20 ir ji pašalinama iš turnyro.
Žaidėjo ar trenerio diskvalifikavimas už komandos suolo palikimą peštynių arba situacijos, galinčios virsti peštynėmis metu. Kiekvienas prasižengęs komandos narys, t.y. palikęs komandos suolo zoną, baudžiamas 100 (vieno šimto) litų bauda. Žaidėjai ir treneriai rungtynėse diskvalifikuoti pagal šį straipsnį gali rungtyniauti kitose komandos rungtynėse.
2. T2 – techninė pražanga, kuri traktuojama kaip vaidybinė, pinigine išraiška nebaudžiama.
3. Diskvalifikacinė pražanga (bet ne už 2 nesportines pražangas) – 80 litų bauda. Bet kuris asmuo nubaustas diskvalifikacine pražanga privalo palikti komandos suolą ir eiti į komandos rūbinę arba išeiti iš pastato. Nesumokėjus baudos iki kitų rungtynių pradžios, komandai žaisti neleidžiama. Žaidėjas, nubaustas šia pražanga, negali žaisti artimiausiose komandos rungtynėse.
4. Žaidėjo diskvalifikavimas rungtynėse už 2 nesportines pražangas – 50 litų bauda. Nesumokėjus baudos iki kitų rungtynių pradžios, komandai žaisti neleidžiama. Žaidėjas, nubaustas šia pražanga, gali rungtyniauti artimiausiose komandos rungtynėse, jeigu bauda yra sumokėta.
5. Grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys teisėjų, sekretoriato, kitų pirmenybių organizatorių ir vykdytojų atžvilgiu –100 litų bauda ir diskvalifikacija nuo 1 iki 2 rungtynių. Nesumokėjus baudos iki kitų rungtynių pradžios, komandai žaisti neleidžiama.
6. Smurtas ir veiksmai, keliantys grėsmę žiūrovų, rungtynių teisėjų, sekretoriato bei kitų turnyro organizatorių ir vykdytojų sveikatai, – bauda nuo 200 iki 300 litų ir diskvalifikacija nuo 3 rungtynių iki diskvalifikacijos visam laikui. Nesumokėjus baudos iki kitų rungtynių pradžios, komandai žaisti neleidžiama.
7. Jeigu komandos treneris, vadovas ar žaidėjas per rungtynes pastebimas neblaivus, rungtynės nutraukiamos, komandai įskaitomas pralaimėjimas. Nusižengęs vadovas, treneris ar žaidėjas baudžiamas 100 Lt bauda ir diskvalifikuojamas dvejoms rungtynėms. Nesumokėjus baudos iki kitų rungtynių pradžios, komandai žaisti neleidžiama.
8. Bet kuris asmuo, nubaustas diskvalifikacine pražanga, turi palikti komandos suolą ir eiti į komandos rūbinę arba išeiti iš pastato.
9. Jei diskvalifikacija ar kitos drausminės nuobaudos skiriamos tam tikram laikotarpiui ar rungtynių skaičiui, diskvalifikacijos galiojimas tęsiasi ir kitame krepšinio turnyre.
10. Jei žaidėjas ar komanda žaidė nesusimokėję nuobaudos, komandai yra įskaitomas techninis pralaimėjimas 0:20. Komandos vadovas, treneris arba kapitonas atsako už savo komandos narių drausminių nuobaudų vykdymą. Visos piniginės nuobaudos sumokamos turnyro pirmininkui.
11. Komandai nevykdant nustatytų drausminių nuobaudų, apie komandos ar atskirų žaidėjų tolesnį dalyvavimą turnyre sprendžia turnyro valdyba. Iš turnyro pašalinus žaidėją ar komandą, startinis mokestis negražinamas.
12. Aukščiau išvardytos drausminės nuobaudos taip pat taikomos už pažeidimus, įvykusius prieš ar po rungtynių, vertinant, kad pažeidimai įvyko rungtynių metu.
13. Teisė skirti drausmines nuobaudas suteikiama turnyro teisėjams ir turnyro valdybos nariams.
14. Jei komanda nesutinka su paskirtomis drausminėmis nuobaudomis, ji turi teisę kreiptis į turnyro valdybą. Valdyba posėdyje apsvarsto drausminės nuobaudos skyrimo pagrįstumą ir priima sprendimą palikti drausminę nuobaudą ar ją pakeisti. Turnyro valdyba – paskutinė instancija, į kurią gali kreiptis komanda. Turnyro valdybos sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas.
15. Aukščiau išvardintos nuobaudos už technines ar diskvalifikacines pražangas yra minimalios ir priklausomai nuo pražangos pobūdžio, sukeltų pasekmių bei nusižengusio asmens elgesio po pražangos užfiksavimo ir nuobaudos paskyrimo, gali būti žymiai griežtesnės netgi iki žaidėjo arba komandos pašalinimo iš turnyro.
16. Už gąsdinimą, daromą spaudimą arba agresyvų elgesį, kuris:
- nukreiptas prieš rungtynių teisėjus arba sekretoriato darbuotojus – papildomai skiriama diskvalifikacija nuo 1 iki 3 rungtynių,
- nukreiptas prieš varžovus ar kitus asmenis – papildoma diskvalifikacija 1 rungtynėms.
17. Už panaudotą smurtą prieš:
- rungtynių teisėjus arba sekretoriato darbuotojus – nusižengusio asmens diskvalifikacija 10 rungtynių ir 500 litų bauda komandai,
- varžovus rungtynių metu – nusižengusio asmens diskvalifikacija 5 rungtynėms ir 300 litų bauda komandai.
- varžovus iki rungtynių arba joms pasibaigus – nusižengusio asmens diskvalifikacija 5 rungtynėms ir 300 litų bauda komandai.
Už kitus pažeidimus, kurie nėra išvardinti šiuose nuostatuose, baudas skiria turnyro valdyba.

VII. Protestų padavimas
Jei komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjų sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu, rungtynėms pasibaigus, protestuojančios komandos kapitonas nedelsdamas turi pranešti vyresniajam rungtynių teisėjui, kad jo komanda protestuoja ir prieštarauja tokiam rungtynių rezultatui. Kapitonas turi pasirašyti protokolo langelyje, vadinamame ,,Kapitono parašas protesto atveju“. Detalesnis protestas pateikiamas per 24 val. nuo rungtynių pabaigos, sumokant 100 litų užstatą vyriausiajam turnyro sekretoriui. Su teisėjavimu susiję protestai priimami tik pateikus filmuotą vaizdinę medžiagą. Jeigu protestas patenkinamas, komanda minėtus pinigus atgauna. Komandų pateiktus protestus nagrinėja turnyro valdyba.

VIII. Varžybų vykdymo sistema
Varžybų vykdymo sistema nustatoma žinant turnyre dalyvaujančių komandų skaičių. Taip pat atsižvelgiama į turnyre dalyvaujančių komandų meistriškumą, pageidavimus ir pasiūlymus. Pageidavimus ir pasiūlymus nagrinėja turnyro valdyba.

IX. Teisėjavimas
1. Varžyboms teisėjauja 2 teisėjai.
3. Esant galimybei, pusfinalių ir finalų varžyboms kviečiami aukštesnės kvalifikacijos teisėjai, arba teisėjauja 3 „vietiniai” teisėjai.
3. Teisėjų darbą vertina turnyro valdyba, pateikdama siūlymus ir rekomendacijas, būtinas tolesniam sėkmingam turnyro vykdymui.
4. Varžybų teisėjai: Gintautas Girniukaitis, Nerijus Žaliabarštis, Dainius Gražulis, Evaldas Kučiauskas, Visvaldas Jegorovas, Dominykas Neiberka, Ugnius Barauskas, Gražvydas Girniukaitis, Raimundas Girniukaitis.

X. Finansavimas
1. Visas išlaidas, susijusias su vykimu į varžybas, komandos apsimoka pačios.
2. Turnyre dalyvaujančios komandos privalo sumokėti startinį 450 Lt mokestį.
Nesumokėjus šio mokesčio iki nurodytos datos, varžybose dalyvauti nebus leidžiama.
3. Startinio mokesčio lėšos skiriamos apmokėti už teisėjavimą ir sekretoriato darbą, inventoriaus turnyro vykdymui bei turnyro apdovanojimų pirkimui, salės nuomos, valymo išlaidoms bei informacijos apie turnyrą internetinėje erdvėje administravimo išlaidoms padengti.

XI. Nugalėtojų nustatymas
Komandų užimtos vietos pogrupiuose ir grupėse nustatomos pagal didžiausią surinktų taškų sumą: pergalė – 2 taškai, pralaimėjimas – 1 taškas, neatvykus į rungtynes – 0 taškų.
1. Dviem komandoms surinkus vienodai taškų, aukštesnę vietą lemia didesnis laimėtų rungtynių procentas, bet jei komandai yra įskaitytas pralaimėjimas 0:20 (dėl teisės žaisti netekimo), ji tarp komandų, surinkusių vienodai taškų, automatiškai užima paskutinę vietą.
2. Kai dvi komandos surenka tiek pat taškų ir jų laimėtų rungtynių procentas vienodas, aukštesnę vietą lemia tarpusavio rungtynių rezultatas (-ai).
3. Jei dviejų komandų, surinkusių tiek pat taškų ir turinčių vienodą laimėtų rungtynių procentą, tarpusavio rungtynių rezultatas lygus, klasifikacija vykdoma pagal visų grupės rungtynių įmetimų vidurkį.
4. Kai po tiek pat taškų surenka daugiau negu dvi komandos, aukštesnę vietą užima didesnį laimėtų rungtynių procentą turinčios komandos. Kai šis rodiklis vienodas, daroma antroji klasifikacija, atsižvelgiant tik į šių komandų tarpusavio rungtynių rezultatus.
5. Jei ir po antros klasifikacijos komandų rodikliai vienodi, jų vietas nustato tarpusavio rungtynių įmetimų vidurkis.
6. Jei ir tai nepadeda nustatyti komandų vietų, skaičiuojamas visų grupės rungtynių įmetimų vidurkis.
7. Jei naudojant anksčiau nurodytus kriterijus – iš didesnio kiekio komandų, turinčių vienodai taškų, lieka tik dvi, taikomos 1–3 punktuose išdėstytos procedūros.

XII. Apdovanojimas
1. Visų pirmenybių lygų komandos prizininkės apdovanojamos taurėmis. Komandų prizininkių žaidėjai apdovanojami medaliais. Tritaškių metimo konkurso nugalėtojas apdovanojamas taure.

PASTABOS: Turnyro valdyba, esant būtinybei, gali keisti varžybų nuostatus.
Priedai: Nr. 1