Nuostatai

2017 M. VILKAVIŠKIO MIESTO ŠVENTĖ „MANO MIESTAS LIETUVOJ ĮRAŠYTAS“

ŠVENTINIO BĖGIMO
„VILKAVIŠKIO RAJONO SUVALKIJOS (SŪDUVOS) KULTŪROS CENTRAS-MUZIEJUS –VILKAVIŠKIO MIESTO PAPLŪDIMYS“,
NUOSTATAI

1. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1.1. Varžybų tikslas - populiarinti bėgimą.
1.2. Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, skatinti masinius sporto renginius.
1.3. Skatinti vilkaviškiečius ir miesto svečius bėgioti.
1.4. Kelti sportininkų meistriškumą, ugdyti ištvermę bei moralines – valines savybes.
1.5. Išaiškinti geriausius bėgikus.
2. VIETA IR LAIKAS
2.1. Varžybos vykdomos 2017 m. birželio 24 d. (šeštadienį). Startas 10.00 val. prie Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centro-muziejaus, o finišas – Vilkaviškio miesto paplūdimyje.
2.2. Bėgimo nuotolis – 4,1 km. Trasa – asfaltuotas dviračių takas ir miesto gatvės.
2.3. Išvykimas į starto vietą 9.15 val. autobusu iš Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro kiemo (Vytauto g. 26).
2.4. Išankstinė registracija www.sport@vilkaviskis.lt iki birželio 23 d. 12.00 val. Varžybų dieną pavėlavusiųjų registracija ir numerių išdavimas nuo 9.30 val. prie Vilkaviškio krašto muziejaus.
3. ORGANIZATORIAI
3.1. Vilkaviškio rajono sporto mokykla. Varžybų vyr. teisėjas Modestas Saldukaitis (tel. 861636987).
4. DALYVIAI
4.1. Bėgime gali dalyvauti bėgimo mėgėjai ir profesionalai, pasitikrinę sveikatą ir gavę gydytojo leidimą dalyvauti bėgime. Organizatoriai neatsako už varžybų metu patirtas traumas. Kiekvienas atsako už savo sveikatą, pasirašydamas registracijos lape. Už nepilnamečių dalyvavimą ir sveikatą varžybų metu ir po jų, atsako delegavusi organizacija (mokykla) ar tėvai. Dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia, savo noru ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią riziką (tame tarpe ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) bei įsipareigoja dėl to nereikšti organizatoriams jokių pretenzijų.
4.2. Dalyviai turi laikytis varžybų taisyklių, sąžiningai rungtyniauti, nuotolį įveikti savo jėgomis ir nesinaudoti kitų pagalba.
4.3. Dalyviai numerius turi prisisegti gerai teisėjams matomoje vietoje ir grąžinti po finišo.
5. PROGRAMA
I grupė mergaitės M (2003 m. g . ir jaunesnės) 4,1 km
berniukai V (2003 m. g. ir jaunesni) 4,1 km
II grupė merginos M (1999 - 2002 m. g.) 4,1 km
jaunuoliai V (1999 - 2002 m. g.) 4,1 km
III grupė merginos ir moterys M (1998 m. g. ir vyresnės) 4,1 km
jaunuoliai ir vyrai V (1998 m. g. ir vyresni) 4,1 km
6. APDOVANOJIMAS
6.1. Visų amžiaus grupių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami medaliais, nugalėtojai – prizais, o visi kiti dalyviai, baigę distanciją, – atminimo medaliais.

Organizatoriai

X X X

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-545

PRITARTA
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos tarybos
2016-08-31 posėdyje. Protokolo Nr. 2

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Vilkaviškio rajono sporto mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, vykdomas sporto programas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas ir jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Vilkaviškio rajono sporto mokykla. Duomenys apie mokyklą, kaip juridinį asmenį, kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290569590.
3. Mokyklos įsteigimo data 1964-01-01.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Mokyklos savininkas – Vilkaviškio rajono savivaldybė, kodas 111107759, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis, 70147.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos Švietimo ir kituose įstatymuose bei šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.
8. Mokyklos buveinė – Vilniaus g. 4-1, Vilkaviškis, 70144.
9. Mokyklos grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo mokykla.
11. Mokymo kalba – lietuvių.
12. Mokymo forma / būdai – grupinio ir pavienio mokymosi / kasdienio, savarankiško mokymosi.
13. Mokykloje vykdomo šios programos:
13.1. pradinio rengimo programa;
13.2. meistriškumo ugdymo programa;
13.3. meistriškumo tobulinimo programa;
13.4. didelio meistriškumo programa;
13.5 bendrojo fizinio rengimo programa;
13.6. neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) trumpalaikės ugdymo programos.
14. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose.
15. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Darbo kodeksu, Civiliniu kodeksu, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
16. Mokykla yra paramos gavėja.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
18. Mokyklos pagrindinės švietimo veiklos rūšys:
18.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
19. Kitos veiklos rūšys:
19.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20;
19.2. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
19.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
19.4. reklama, kodas 73,10;
19.5. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
19.6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.7. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09;
19.8. kita transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.29;
19.9. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla 93.29.
20. Mokyklos veiklos tikslas – ugdyti vaikų ir jaunimo sportinius gebėjimus, suteikti jiems sporto srities žinių ir raiškos pagrindus, dalykines kompetencijas, skatinti saviraišką, tenkinti poreikį sportuoti, stiprinti sveikatą, ieškoti talentingų sportininkų, rengti juos tinkamai atstovauti rajonui šalies varžybose, tarptautiniuose sporto renginiuose.
21. Mokyklos veiklos uždaviniai:
21.1. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) bei ugdymo(si) aplinką; sukurti palankų psichologinį klimatą ir ugdymo erdvę, sudaryti sąlygas mokiniui pasirinkti sporto šaką;
21.2. taikyti ugdymo metodus, atitinkančius sportininko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus, ugdymo srities specifiką;
21.3. ieškoti talentingų sportininkų;
21.4. siekti rezultatų sportininko pasirinktoje sporto šakoje;
21.5. teikti sportininkams būtinas pedagogines, psichologines, specialiąsias žinias ir pagalbą;
21.6. teikti mokymo įstaigoms metodinę ir organizacinę paramą kūno kultūros ir sporto klausimais.
22. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla:
22.1. vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo nuostatomis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais teisės aktais;
22.2. vadovaudamasi Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus patvirtintomis Sportinio ugdymo rekomendacijomis ir atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, konkretina ir individualizuoja sportinio ugdymo ypatumus;
22.3. užtikrina neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų įgyvendinimą, ugdymo kokybę, individualizuoja mokymo turinį;
22.4. rengia ir įgyvendina mokyklos strateginį, ugdymo ir veiklos planus;
22.5. užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančias saugias ir sveikas sportavimo sąlygas;
22.6. kontroliuoja, kaip įsipareigojimus vykdo mokytojai, mokyklos administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, sportininkai;
22.7. teikia informacinę, socialinę pedagoginę pagalbą, rūpinasi mokinių sveikatos priežiūra, vykdo profesinį orientavimą, konsultavimą;
22.8. bendradarbiauja su šalies sporto šakų federacijomis, sporto ugdymo įstaigomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis;
22.9. organizuoja ir vykdo bendrojo ugdymo mokyklų žaidynes, kitus sporto renginius;
22.10. rengia ir vykdo bendrus projektus su šalies ir užsienio mokyklomis;
22.11. organizuoja ir vykdo vaikų vasaros poilsį;
22.12. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;
22.13. skatina mokinius ir mokytojus naudotis naujomis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis;
22.14. rengia sportininkus šalies rinktinėms;
22.15. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;
22.16. koordinuoja Mokyklos savivaldos institucijų veiklą;
22.17. patikėjimo teise valdo Savivaldybės turtą ir planuoja biudžeto asignavimus;
22.18. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;
22.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Mokykla, siekdama tikslo ir įgyvendindama uždavinius bei atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:
23.1. parinkti mokymo metodus ir pedagoginės veiklos būdus;
23.2. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.3. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
23.4. gauti informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą;
23.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
23.6. organizuoti mokyklos savivaldos institucijų veiklą;
23.7. gauti ir teikti informaciją mokyklos veiklos klausimais Vilkaviškio rajono savivaldybės merui, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, savivaldybės švietimo įstaigoms, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;
23.8. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti šalies ir užsienio projektuose;
23.9. teikti papildomas švietimo paslaugas, kurių kainas, įkainius ir tarifus nustato Vyriausybė ir Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba;
23.10. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti paskirtu valstybės ar savivaldybės turtu ir lėšomis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;
23.11. veiklą vykdyti saugioje, sveikoje mokymo(si), ugdymo(si) ir darbo aplinkoje;
23.12. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
24. Mokyklos pareigos:
24.1. užtikrinti kokybišką ugdymo paslaugų teikimą;
24.2. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą skirtingo amžiaus ir gebėjimų mokiniams;
24.3. užtikrinti saugią, sveiką mokymo(si), ugdymo(si) ir darbo aplinką;
24.4. bendradarbiauti su tėvais (globėjais, rūpintojais), informuoti apie jų vaikų ugdymosi pažangą ir pasiekimus;
24.5. sudaryti sąlygas mokykloje dirbančių mokytojų profesiniam tobulėjimui ir kvalifikacijos kėlimui;
24.6. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
25.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Vilkaviškio rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
25.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
25.3. direktoriaus patvirtintą ir su Vilkaviškio rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu suderintą mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba.
26. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai, merui, Administracijos direktoriui.
27. Direktorius pareigoms skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Mokyklos direktorius:
28.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
28.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
28.3. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
28.4. vadovauja Mokyklos strateginio veiklos plano, metinių veiklos planų ir ugdymo planų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
28.5. Mokyklos vardu sudaro ar nutraukia mokymosi sutartis ir rūpinasi sutarčių sąlygų vykdymu;
28.6. rengia mokyklos vidaus tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia jas Mokyklos tarybai svarstyti, jas tvirtina;
28.7. planuoja Mokyklos veiklą, analizuoja ir vertina materialinius, intelektinius išteklius, rezultatus;
28.8. leidžia įsakymus, prižiūri jų vykdymą, valdo Mokyklai skirtus asignavimus, atsako už Mokyklos biudžeto tikslingą naudojimą;
28.9. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
28.11. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, atestaciją;
28.12. tvirtina mokytojų ir kitų darbuotojų darbo laiko grafikus;
28.13. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
28.14. vadovauja Mokyklos mokytojų tarybai;
28.15. viešai informuoja apie mokykloje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;
28.16. atsako už informacijos skelbimą, demokratinį mokyklos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, darbuotojų profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką;
28.17. valdo Mokyklai skirtus asignavimus, vykdo prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, vadovaujantis patvirtintomis Supaprastintomis Viešųjų pirkimų taisyklėmis, formuoja mokyklos veiklos, valdymo ir apskaitos politiką, užtikrina finansų kontrolę, atsako už finansinių programų vykdymą, mokyklos biudžeto ir pajamų, gautų už teikiamas paslaugas, tikslingą naudojimą, teisingos buhalterinės apskaitos organizavimą, teisingų įstaigos finansinių, statistinių ataskaitų rengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.18. teisės aktų nustatyta tvarka atsako už visą Mokyklos veiklą;
28.19. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

29. Mokykloje veikia Mokyklos taryba ir Mokytojų taryba.
30. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Mokyklos nuostatus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos direktorius.
31. Mokyklos taryba:
31.1. Mokyklos tarybą sudaro 3 mokytojai, 2 mokiniai ir 2 tėvai (globėjai, rūpintojai);
31.2. Mokyklos taryba slaptu arba atviru balsavimu renkama 3 metams;
31.3. mokytojai į Mokyklos tarybą renkami mokytojų tarybos posėdyje;
31.4. mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) į Mokyklos tarybą, pasiūlius mokytojams, renkami mokytojų tarybos posėdyje slaptu arba atviru balsavimu;
31.5. išvykus tarybos nariui, Mokyklos taryba atnaujinama;
31.6. Mokyklos tarybos pirmininką renka taryba slaptu balsavimu;
31.7. Mokyklos tarybos pirmininkas negali būti Mokyklos direktorius;
31.8. Mokyklos taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus; esant būtinybei, šaukiamas neeilinis tarybos posėdis;
31.9. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių;
31.10. Mokyklos tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, Mokyklos tarybos pirmininko balsas yra lemiamas;
31.11. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos direktorius turi teisę prašyti svarstyti iš naujo;
31.12. Mokyklos taryba pritaria Mokyklos strateginiam planui, vidaus tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, metiniam veiklos planui;
31.13. Mokyklos taryba aptaria pasiūlymus dėl papildomos veiklos ir renginių organizavimo;
31.14. Mokyklos taryba teikia pasiūlymus direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos darbo tobulinimo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.
32. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Vilkaviškio rajono sporto mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai:
32.1. Mokytojų tarybai vadovauja direktorius;
32.2. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai;
32.3. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus. Prireikus gali būti šaukiamai neeiliniai mokytojų tarybos posėdžiai;
32.4. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų;
32.5. Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
32.6. Mokytojų taryboje svarstomus klausimus rengia Mokyklos administracija, pasitelkus mokytojus bei kitus mokykloje dirbančius specialistus;
32.7. Mokytojų taryba svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokyklos veiklos planą, mokymo programų įgyvendinimo klausimus, mokinių sveikatos ir saugumo, saugos darbe, mokymosi bei poilsio klausimus.
33. Kitos savivaldos institucijos:
33.1. Mokyklos mokinių savivaldos institucija kuriama pagal mokinių poreikius demokratiniais rinkimų principais;
33.2. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos; bendruomenės nariai gali burtis į įvairių interesų grupių (mokinių, mokytojų, tėvų ar kitų teisėtų vaikų atstovų) asociacijas, organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ,
JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

34. Mokyklos darbuotojus į darbą priima ir atleidžia Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
35. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
36. Maksimalių pareigybių skaičių ir darbo užmokesčio fondą tvirtina Mokyklos direktorius, suderinęs su Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba.
37. Mokyklos administracija, visi pedagoginiai ir kiti darbuotojai tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

38. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
39. Mokyklos lėšos:
39.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
39.2. lėšos, gaunamos už teikiamas ugdymo paslaugas Vilkaviškio rajono sporto mokykloje. Mėnesinį mokestį už ugdymą nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba;
39.3. lėšos, gautos iš fizinių asmenų pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (2 %.), fondų, organizacijų, kitų juridinių asmenų teisėtais būdais perduotos lėšos;
39.4. lėšos, gaunamos už kitas paslaugas;
39.5. tikslinės lėšos programoms ir projektams vykdyti;
39.6. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
40. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo mokyklos vyriausiasis finansininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymu, mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.
41. Mokyklos finansinė veiklos kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
42. Mokyklos veiklos priežiūrą, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais stebėsenos rodikliais, vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, kitos švietimo ir mokslo ministro įgaliotos įstaigos, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Informacija apie Mokyklos veiklą, vadovaujantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, skelbiama Vilkaviškio rajono sporto mokyklos interneto svetainėje www.smvilkaviskis.lt, kurioje teikiama informacija apie Mokyklą direktoriaus patvirtinta tvarka. Pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, skelbiami svetainėje bei VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Kiti Mokyklos pranešimai suinteresuotiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai. Už pranešimų paskelbimą atsako Mokyklos direktorius, priėmęs atitinkamą sprendimą, arba įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo.
44. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos iniciatyva, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų.
45. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimą, papildymą ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.
46. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
47. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
48. Mokyklos dokumentų valdymo ir saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos archyvo fondo nuostatai, Dokumentų rengimo taisyklės, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Mokyklos dokumentacijos planas bei kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

Mokyklos direktorius Algidas Karalius