Trenerių taryba

 MOKYTOJŲ TARYBA 

            Mokytojų taryba – mokyklos savivaldos institucija sporto mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi Sporto mokykloje dirbantys mokytojai, medicinos darbuotojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių vieneriems mokslo metams renka mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma. Posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per 3 mėnesius. Prireikus į posėdžius kviečiami ir kitų savivaldos organų atstovai. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

            Mokytojų taryba:

• svarsto mokyklos veiklos metinius planus, jų vykdymo eigą, kitus su ugdymo procesu susijusius klausimus, praktines mokymo problemas;

• priima nutarimus dėl mokinių šalinimo iš mokyklos, grupių komplektavimo, sportininkų skatinimo ir kitais klausimais;

• svarsto mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rezultatus;

• nustato informacijos rinkimo, fiksavimo bei panaudojimo tvarką.