Mokyklos taryba

Mokyklos taryba

         Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai (2 tėvai (globėjai, rūpintojai, 3 treneriai-sporto mokytojai ir 2 mokiniai). Trenerius–sporto mokytojus į mokyklos tarybą renka mokyklos Trenerių-sporto mokytojų taryba, mokinius deleguoja atskirų sporto šakų treneriai-sporto mokytojai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Mokyklos tarybą renkami bendruomenės susirinkimuose.

            Mokyklos taryba renkama dvejiems mokslo metams. Mokyklos direktorius, jei jis nėra išrinktas į Mokyklos tarybą, dalyvauja jos posėdžiuose su patariamojo balso teise. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas pirmame posėdyje po tarybos išrinkimo balsų dauguma, slaptu balsavimu. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

          Mokyklos taryba:

• nustato ugdymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis;

• svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, aprobuoja priedų, priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo tvarką;

• svarsto įstaigos naujų padalinių, pareigybių steigimo, mokyklos ir jos filialų reorganizavimo ir likvidavimo klausimus;

• sprendžia vasaros sporto stovyklų sportininkams organizavimo problemas;

• teikia įstaigos Trenerių-sporto mokytojų tarybai siūlymus dėl sportininkų rengimo, materialinės bazės gerinimo;

• atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą;

• aprobuoja metinę veiklos programą, strateginį planą, nuostatus, ugdymo programas, vidaus darbo tvarkos taisykles, veiklos sąvadą, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

• siūlo tvirtinti steigėjui teikiamų paslaugų įkainius;

• vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis;

• inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

• skiria atstovus į mokyklos pedagogų atestacijos komisiją ir deleguoja atstovą (jei negali dalyvauti Mokyklos tarybos pirmininkas) į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.