Ugdymo planas

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS

2016-2017 M. M. UGDYMO PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos (toliau – Mokyklos) 2016-2017 mokslo metų ugdymo planas (toliau - Ugdymo planas) reglamentuoja sportinio neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio sportinio ugdymo įgyvendinimą mokykloje.

2. 2016-2017 m. m. ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.  įsakymu Nr. ĮSAKJ-2695, Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-599, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintomis „Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis“ (toliau – Rekomendacijos),  Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. B-TS-136 patvirtintu mokinių priėmimo į Vilkaviškio rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašu  ir kitais teisės aktais.

3. Mokyklos ugdymo planą rengė darbo grupė, sudaryta ir patvirtinta Mokyklos direktoriaus 2016-06-03 įsakymu Nr. V-1-13.

4. Mokyklos ugdymo planas parengtas vieneriems metams ir  grindžiamas mokyklos mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis.

II SKYRIUS

UGDYMO PLANO  PASKIRTIS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI

 IR RENGIMO PRINCIPAI

 

5. Ugdymo plano paskirtis – sudaryti palankias sąlygas sistemingai plėtoti vaikų ir jaunimo sportines kompetencijas bei užtikrinti formalųjį švietimą papildančio ugdymo kokybę.

6. Ugdymo plano tikslas – nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių sportinius gebėjimus ir asmenines galias, suteikti sportinių bendrųjų kompetencijų, kurių reikia produktyviam dalyvavimui šiuolaikiniame sportiniame gyvenime ir pasirenkant profesiją.

7. Ugdymo plano uždaviniai:

7.1. plėtoti mokinių gebėjimus, sportinės raiškos įgūdžius;

7.2. ugdyti mokymosi visą gyvenimą reikalingas dalykines ir bendrąsias kompetencijas – žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, priartinant ugdymo turinį prie gyvenimo aktualijų;

7.3. užtikrinti galimybę mokiniui dalinai pasirinkti ugdymo plano turinį, atsižvelgiant į jo poreikius;

7.4. kurti pokyčiams palankią ugdymo (si) aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi ir kitais.

8. Plano rengimo principai:

8.1. individualizavimo – orientuojamasi į mokinį, jo pasiekimus ir mokymosi ypatumus;

8.2. šiuolaikiškumo ir dermės – derinamos tradicijos ir ugdymo naujovės;

8.3. kūrybingumo ir iniciatyvumo – ugdomas mokinių kūrybinis mąstymas, atsakomybės už savo mokymąsi prisiėmimas, taip pat sportinės raiškos pasiekimų pristatymo visuomenei gebėjimai.

III SKYRIUS

 UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

9. Mokinių ugdymo procesas organizuojamas atsižvelgiant į bendruosius pilnaverčio šalies piliečio reikalavimus žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos  dėsningumus, lyties ir amžiaus ypatumus, amžiaus zonas, kada pasiekiami geriausi tos sporto šakos rezultatai, optimalų sporto varžybų poreikį.

10. Mokinių ugdymas organizuojamas vadovaujantis:

10.1. mokyklos nuostatais;

10.2. metiniu mokomųjų treniruočių krūvio planu – grafiku;

10.3. mėnesiniu mokomųjų treniruočių krūvio planu;

10.4. Lietuvos KKSD patvirtintomis Rekomendacijomis ir meistriškumo pakopų rodikliais;

10.5. sporto varžybų kalendoriumi;

10.6. kitais norminiais dokumentais.

11. Mokymo grupės komplektuojamos vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 patvirtintomis „Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijomis“.

12.Ugdymas organizuojamas mokymo grupėms ir individualiai, pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą sporto mokymo grupių struktūrą.

13. Mokymo būdą mokytojas pasirenka atsižvelgdamas į sportininkų meistriškumo lygį, sporto šakos specifiką, metodinius reikalavimus ir t. t.

14. Pagrindinės mokinių ugdymo formos yra teorinės ir praktinės mokomosios pratybos – treniruotės, varžybos, testai, kontrolinių normatyvų patikrinimai, sporto stovyklos. Mokiniams gali būti organizuojami seminarai, diskusijos, susitikimai, ekskursijos, projektai, varžybų stebėjimai, jų aptarimai, kitos kūrybinės veiklos.

15. Mokslo metai prasideda 2016-09-01, baigiasi 2017-08.31.

16. Ugdymo proceso trukmė – 44 savaitės

17. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, tačiau treniruočių procesas vyksta septynias dienas per savaitę dėl sporto bazių trūkumo. Mokytoja treniruočių darbo laiko grafiką sudaro atsižvelgdami į skirtą savaitinį darbo krūvį (daugiausia 6 darbo dienas per savaitę).

18. Valstybinių švenčių dienomis Mokykla nedirba.

19. Sportininkų mokymas  vyksta mokinių laisvalaikiu: darbo dienomis po pamokų - nuo 13.00 val. iki 21 val., poilsio dienomis ir per atostogas - nuo 10. 00 val. iki 21.00 val. pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą mokytojų darbo laiko grafiką.

20. Pratybų minimali trukmė – 1 akademinė ugdymo valanda (45 minutės). Maksimali pratybų trukmė priklauso nuo mokytojo grupinio ar individualiojo mokymo plano reikalavimų. Į šį skaičių įeina ir oficialaus kalendorinių varžybų, jei jose dalyvauja sportininkas su mokytoju, laikas.                 

21. Teorinių paskaitų, mokomųjų pratybų ar kitų mokymo pratybų laiką ir vietą nurodo mokomųjų pratybų tvarkaraščiai, o dalyvavimo sporto varžybose – sporto šakos varžybų kalendoriai, varžybų nuostatai.

22. Vasaros atostogų grafikas sudaromas priklausomai nuo sporto šakų varžybų ir stovyklų tvarkaraščių. Numatomas toks atostogų pagal sporto šakas grafikas:

Sporto šaka

Atostogų pradžia ir pabaiga

 

Futbolas

liepa – rugpjūtis

Krepšinis

liepa – rugpjūtis

Laisvosios imtynės

liepa – rugpjūtis

Lengvoji atletika

liepa – rugpjūtis

Stalo tenisas

liepa – rugpjūtis

Šachmatai

liepa – rugpjūtis

Dviračių sportas

lapkritis - gruodis

23. Ugdymo aplinka, kuriai priskiriamos Mokyklos nuomojamos patalpos treniruotėms ir varžyboms, ugdymo ir ugdymosi priemonės, sporto inventorius ir įrengimai, turi būti fiziškai, psichologiškai ir socialiai saugi bei sveika mokiniui. Mokytojams sudarytos sąlygos ugdymo turinį įgyvendinti ne tik sporto salėse ar stadionuose, bet ir kitoje aplinkoje: parke, miške ir kt.

24. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, arba oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ir žemesnei, į treniruotes ar varžybas sportininkai gali nevykti. Šiuo atveju Mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

IV SKYRIUS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS IR SPORTININKŲ PAŽANGOS

IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

25. Atskirų grupių metinius mokomųjų treniruočių krūvio planus-grafikus, mėnesio treniruočių krūvio planus rengia mokytoja, atsižvelgdami į kiekvienai grupei skirtą kontaktinių valandų skaičių (vadovaujantis Rekomendacijomis), mokinių fizines savybes, lyties ir amžiaus tarpsnių ypatumus bei Mokyklos galimybes. Planai rengiami Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnaluose ir patvirtinami Mokyklos direktoriaus.

26. Planuodamas ugdymo turinį, mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo tikslais, atsižvelgdamas į mokinių patirtį ir gebėjimus.

27. Mokinių fizinių savybių, funkcinių rodiklių lygis nustatomas vadovaujantis Lietuvos sportininkų meistriškumo pakopų rodikliais, patvirtintais Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014-05-23 d. įsakymo Nr. V-219 Rekomendacijų 1 priede.

28. Ugdytinių fizinio pasirengimo kontrolė vykdoma du kartus per metus – rudenį ir pavasarį. Rezultatai fiksuojami Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnale.

V SKYRIUS

 UGDYMO DALYKAI

29. 2016-2017 mokslo metais mokykloje vykdomas sportinio  neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio laisvųjų imtynių, lengvosios atletikos, futbolo, krepšinio, dviračių sporto, stalo teniso ir šachmatų sporto šakų  sportinis ugdymas:

29.1. Dviračių sportas

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

1 metai

4 metai

3 metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

12

14

15

2.

Metinis valandų skaičius

528

616

660

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

518

 

20

596

 

20

640

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

5-10

 

10-15

 

20

5.

Mokinių skaičius grupėje

9

7

4

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

-

-

-

5.2.

MP 6 rodiklis

7

-

-

5.3.

MP 5 rodiklis

2

5

-

5.4.

MP 4 rodiklis

-

2

3

5.5.

MP 3 rodiklis

-

-

1

6.

Grupių

1

1

1

7.

Iš viso grupių mokykloje: 3

29.2. Laisvosios imtynės

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

Meistriškumo tobulinimo

2 metai

2 metai

1 metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

9

11

13

15

2.

Metinis valandų skaičius

396

484

572

660

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

386

 

20

464

 

20

552

 

20

640

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

10

 

10-15

 

10-15

 

15-20

5.

Mokinių skaičius grupėje

15

11

11

6

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

-

1

1

-

5.2.

MP 6 rodiklis

-

8

8

-

5.3.

MP 5 rodiklis

-

2

2

2

5.4.

MP 4 rodiklis

-

-

-

4

6.

Grupių

1

1

1

1

7.

Iš viso grupių mokykloje: 4

 

29.3.  Futbolas

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

1 metai

2 metai

1 metai

2 metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

6

8

10

12

2.

Metinis valandų skaičius

264

352

440

516

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

 praktinis rengimas

 

10

254

 

10

342

 

20

420

 

20

496

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

10

 

10-15

 

15-20

 

20

5.

Mokinių skaičius grupėje

12

12

12

12

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

12

12

12

2

5.2.

MP 6 rodiklis

-

-

-

10

6.

Grupių

3

1

4     

1

7.

Iš viso grupių mokykloje: 9

29.4. Krepšinis

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

Meistriškumo ugdymo

1 metai

2 metai

1 metai

3 metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

6

6

10

14

2.

Metinis valandų skaičius

264

264

440

616

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

254

 

10

254

 

20

420

 

20

596

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

10

 

10-15

 

15-20

 

20

5.

Mokinių skaičius grupėje

15

15

15

15

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

15

15

5

3

5.2.

MP 6 rodiklis

-

-

10

6

5.3.

MP 5 rodiklis

-

-

-

6

6.

Grupių

2

1

2

1

7.

Iš viso grupių mokykloje: 6

29.5. Stalo tenisas

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

 

Meistriškumo ugdymo

1 metai

3 metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

11

15

2.

Metinis valandų skaičius

484

660

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

 praktinis rengimas

 

10

474

 

20

640

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

15-20

20-30

5.

Mokinių skaičius grupėje

8

6

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

4

-

5.2.

MP 6 rodiklis

4

4

5.3.

MP 5 rodiklis

-

2

6.

Grupių

3

3

7.

Iš viso grupių mokykloje: 6

 

29.6. Lengvoji atletika

Eil.

Nr.

Ugdymo etapai, grupės

Pradinio rengimo

Meistriškumo

ugdymo

1 metai

2 metai

2 metai

1.

Savaitinis valandų skaičius

6

9

8

10

10

12

2.

Metinis valandų skaičius

264

396

352

440

440

528

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

254

 

10

386

 

10

342

 

10

430

 

20

420

 

20

508

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

10

 

10

 

10

 

10

 

15

 

15

5.

Mokinių skaičius grupėje

12

12

11

11

8

10

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

12

12

11

11

-

-

5.2.

MP 9 rodiklis

-

-

-

-

8

5

5.3.

MP 8 rodiklis

-

-

-

-

 

5

6.

Grupių

1

1

1

1

1

1

7.

Iš viso grupių mokykloje: 6

        

29.7. Šachmatai

Eil.Nr.

Ugdymo turinys/ grupė

Pradinio rengimo

Meistriškumo

ugdymo

1 mokymo metai

2 mokymo

metai

2 mokymo

metai

1.

Savaitinių valandų skaičius

6

7

8

10

2.

Metinis valandų skaičius

264

308

352

440

3.

3.1.

3.2.

Ugdymo turinys (val.):

teorinis rengimas

praktinis rengimas

 

10

254

 

10

298

 

10

342

 

20

420

4.

Planuojamas varžybų skaičius per metus (ne mažiau)

 

 

 

 

5.

Mokinių skaičius grupėje

12

12

12

10

5.1.

Iš jų: be meistriškumo pakopų

-

-

-

1

5.2.

MP 7 rodiklis

-

-

-

4

5.3.

MP 6 rodiklis

-

-

-

3

5.4.

MP 5 rodiklis

-

-

-

2

6.

Grupių

1

1

1

1

7.

Iš viso grupių mokykloje: 4

 

VI. SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Už mokyklos ugdymo plano įgyvendinimą atsakingas mokyklos direktorius.

31. Ugdymo planas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

32. Planas galioja 2016 -2017 mokslo metams.

 

                     ______________________