Taisyklės ir dokumentų formos

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS
VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Mokyklos darbo tvarkos taisyklės yra mokyklos bendruomenės darbo tvarką reglamentuojantis dokumentas. Taisyklės reglamentuoja mokyklos nuostatatais bei kitais juridiniais aktais nedetalizuotas
mokyklos veiklos sritis.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vidaus darbo tvarkos taisykles reglamentuoja Vilkaviškio rajono sporto mokyklos darbuotojų priėmimo į darbą bei atleidimo iš jų tvarką, pagrindines sporto mokyklos darbuotojų teises, pareigas, darbo ir ne darbo laiką, darbuotojų elgesio reikalavimus, atsakomybę už darbo drausmės pažeidimus bei pagrindinius vidaus darbo tvarkos reikalavimus.
2. Sporto mokyklos darbuotojai vadovaujasi LR Konstitucija. Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais.
3.Sporto mokyklos darbuotojai savo veikloje turi vykdyti pareigas, nustatytas pareigybių aprašymuose ir šiose taisyklėse.
4. Už šių taisyklių pažeidimus gali būti taikomos nuobaudos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
II. ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
5. Vilkaviškio rajono sporto mokyklai vadovauja direktorius, kuris įgyvendina įstatymais numatytas nuostatas bei kontroliuoja darbuotojų darbą pagal jiems priskirtas funkcijas ir kompetenciją.
III. PRIĖMIMO Į DARBĄ FORMOS IR TVARKA
6. Darbuotojai į darbą ( pareigas) priimami bei atleidžiami darbo Lietuvos Respublikos tarnybos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Priimant į darbą darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pasirašomos darbo sutartys, kuriose aptariamos būtinosios darbo sąlygos: darbuotojo darbo vieta, darbo funkcijos, darbo apmokėjimo sąlygos. Gali būti sutartos ir kitos darbo sąlygos : susitarta dėl sutarties termino, išbandymo ne visos darbo dienos ar savaitės darbo.
IV. DARBO LAIKAS
7. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 diena, pabaiga – birželio 30 d. Vasaros laikotarpiu (turint lėšų) sporto mokykla rengia užmiestines arba miesto tipo stovyklas.
7.1 Mokyklos administracija dirba:
direktorius - pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
direktoriaus pavaduotoja ugdymui - pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
vyr. finansininkas - pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.;
raštinės vedėjas - pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį – nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
7.2 Įstaigos administracijos darbo dienų skaičius per savaitę yra 5 dienos;
7.3 Normali įstaigos administracijos darbuotojų darbo trukmė negali būti ilgesnė kaip 40 valandų per savaitę;
7.4 Trenerių - sporto mokytojų ir pagalbinio personalo darbo laikas - pagal sudarytą darbo laiko grafiką.
7.5 Jeigu, esant tarnybiniam būtinumui, darbuotojui yra pavedama dirbti nedarbo metu , jam yra suteikiama kita ne darbo diena per mėnesį laiko arba apmokoma Lietuvos Respublikos darbo įstatymų ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka;
7.6 Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda;
V. NE DARBO LAIKAS
8. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos darbuotojams suteikiamos kasmetinės ir tikslinės atostogos teisė aktų nustatyta tvarka.
8.1 Pertrauka pailsėti ir pavalgyti suteikiama nuo 12 val. iki 12.45 val. Ji nėra įskaitoma į darbo laiką.
8.2 Esant būtinumui, direktorius gali leisti darbuotojui pasišalinti iš darbo vietos :
•nueiti pas gydytoją;
•pasiimti iš banko atlyginimą;
•dėl kitų svarbių priežasčių.
9. Darbo dienos pabaigoje treneriai-sporto mokytojai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui, užrakinti patalpas.
10. Treneriai-sporto mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.
11. Atostogos darbuotojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų darbo įstatymų nustatyta tvarka.
12. Atostogų darbuotojas išleidžiamas direktoriaus įsakymu.
VI. PAGRINDINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS
13. Visi Vilkaviškio rajono sporto mokyklos darbuotojai privalo :
13.1 Laikytis šių taisyklių, darbo drausmės ( laiku ir tiksliai vykdyti nurodymus ir užduotis, netrukdyti kitiems darbuotojams atlikti jų darbines pareigas);
13.2 Ateiti į darbą ir išeiti iš darbo nustatytu laiku. Jei į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių ( liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis ir pan.), tą pačią darbo dieną, priklausomai nuo aplinkybių, pranešama direktorei;
13.3 Tinkamai atlikti darbo sutartyje, pareiginiuose nuostatuose ir pareigybės aprašyme
nurodytą darbą;
13.4 Saugoti ir tausoti sporto mokyklos turtą, nesinaudoti juo ne tarnybos reikalais;
13.5 Nenaudoti darbo laiko ir tarnybos teikiamų galimybių ne tarnybos tikslams;
13.6 Darbo metu nevartoti alkoholinių gėrimų, toksinių medžiagų;
13.7 Nevykdyti darbų, nesusijusių su tiesioginėmis pareigomis, išskyrus tuos atvejus, kai
juos paveda įstaigos vadovas;
13.8 Nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti turimus įgūdžius ir patirtį , ugdyti teigiamas charakterio savybes;
13.9 Žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, reguliuojančius mokyklos veiklą;
13.10 Laikytis dokumentų saugojimo tvarkos;
13.11 Atlyginti mokyklai padarytą žalą , jeigu žala buvo padaryta dėl jo kaltės;
13.12 Darbuotojas neturi teisės be vadovo sutikimo pavesti atlikti savo darbą kitam asmeniui.
13.13Treneris-sporto mokytojas pristato darbo apskaitos žurnalą patikrinimui kiekvieną mėnesį iki 5 d.
13.14 Treneris-sporto mokytojas darbo apskaitos žurnalą turi turėti darbo vietoje.
13.15 Treneris-sporto mokytojas mokestį už mokinių papildomą ugdymą įneša į banką iki sekančio
mėnesio 15 dienos.

VII. DARBUOTOJŲ TEISĖS
14. Visi Vilkaviškio rajono sporto mokyklos darbuotojai turi teisę:
14.1. Reikalauti, kad darbo vietoje būtų užtikrintos saugios darbo sąlygos;
14.2 Gauti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
14.3 Kelti kvalifikaciją įstaigos biudžeto lėšomis pagal pareigomis nustatytus kvalifikacinius reikalavimus;
14.4 Gauti įstatymų nustatytas atostogas;
14.5 Grupių sportininkams išvykus treniruotis į mokymo centrus, palikti šiuos sportininkus
mokyklos tarifikacijoje bei grupių sąrašuose
VIII. TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS
15. Įstaigos darbuotojų išvykimo į tarnybines komandiruotes klausimus sprendžia įstaigos direktorius.
15.1 Siuntimas į tarnybinę komandiruotę Lietuvos Respublikos teritorijoje įforminamas direktoriaus įsakymu.
15.2 Tarnybinės komandiruotės į užsienį organizuojamos ir įforminamos vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka.
IX. SKATINIMAS IR PAŠALPOS
16. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra skatinami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis.
X. DARBUOTOJŲ VEIKLOS ETIKA
17. Darbuotojai privalo vadovautis šiais principais:
18. Teisingumo,
19. Nesavanaudiškumo;
20. Padorumo ;
21. Bešališkumo;
22. Atsakomybės ir kitais etikos principais.
XI. DARBO UŽMOKESTIS
23. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos darbuotojams darbo užmokestį ir darbo apmokėjimo sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir kiti darbo santykius reguliuojantys įstatymai bei norminiai aktai.
24. Mokykloje darbo užmokestis mokomas du kartus per mėnesį. Mokyklos darbuotojams
gali būti mokami priedai, priemokos ar materialinės pašalpos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir institucijų vadovų patvirtintomis vidaus tvarkos taisyklėmis.
25. Žinias apie darbuotojų darbo užmokestį , mokomą iš savivaldybės biudžeto, gali teikti tik įstaigos vadovas arba jo įgalioti darbuotojai.
26. Pagal sutartį ir savivaldybės nustatytus įkainius gali būti išnuomuojamos mokyklos patalpos.
XII. DRAUSMIŲ, TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMAS IR SKATINIMAS
27. Mokyklos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį
iš savivaldybės biudžeto, už darbo drausmės pažeidimą direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos:
27.1 pastaba;
27.2 papeikimas;
27.3 atleidimas iš darbo (Kodekso 136 str. 3 d.) ;
28. Dirbantiems pagal darbo sutartis darbuotojams nuobaudos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo įstatymu kodeksu.
29. Už nepriekaištingą tarnybinį pareigų atlikimą darbuotojai gali būti skatinami:
29.1 padėka;
29.2 apdovanoti dovana;
29.3 premijuoti;
29.4 suteikti papildomų atostogų;
XIII. REIKALŲ PERDAVIMAS KEIČIANTIS DARBUOTOJAMS
30. Keičiantis darbuotojams, reikalai bei dokumentai perduodami pagal reikalų perdavimo ir
priėmimo aktą.
31. Atleidžiamas iš pareigų arba perkeliamas į kitas pareigas darbuotojas privalo perduoti
nebaigtus vykdyti dokumentus ir turimas bylas, taip pat informacinę bei norminę medžiagą , knygas, įgytas už mokyklos lėšas, antspaudus ir spaudus .
32. Tuo atveju, kai nėra naujai paskirto darbuotojo, reikalai pagal aktą perduodami kitam darbuotojui, kuriam laikinai pavedama eiti ankstesniojo pareigas.
XIV. ANTSPAUDO NAUDOJIMAS
33. Įstaigos antspaudas su Lietuvos valstybės herbu naudojamas ir saugojamas teisės aktų nustatyta tvarka.
XV. PAGRINDINIAI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI
34. Visiems mokyklos darbuotojams taikomi šie reikalavimai:
34.1 patalpos turi būti švarios , jose turi būti laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų.
34.2 kiekvienas darbuotojas asmeniškai atsako, kad dokumentai nepatektų pašaliniams asmenims, o taip pat už darbo vietoje esantį inventorių.
XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Įstaigos darbo tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.
36. Darbo tvarkos taisyklės gali būti keičiamos , papildomos keičiantis įstatymams, keičiant įstaigos darbo organizavimą, reorganizuojant įstaigą.
37. Įstaigos darbo tvarkos taisyklių laikymasis yra viena iš darbo drausmės sudėtinių dalių.
38. Mokyklos darbuotojams už darbo tvarkos taisyklių pažeidimus yra taikomos drausminės nuobaudos įstatymų nustatyta tvarka.
39. Su darbo tvarkos taisyklėmis įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai ir privalo vykdyti jų reikalavimus.
40. Su darbuotojais atsakančiais už įstaigos materialines ir pinigines vertybes, yra sudaromos
materialinės atsakomybės sutartys, norminių aktų nustatyta tvarka.
41. Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, nustatomas optimalus laikas:
41.1 pakeliui į darbą – 1.30 prieš darbo pradžią;
41.2 pakeliui iš darbo – 1.30 val. pasibaigus darbui.
42. Įstaigos darbo tvarkos taisyklės yra taikomos tik įstaigoje dirbantiems darbuotojams.

______________________________________