Viešieji pirkimai

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos direktoriaus

2014 m. balandžio 14 d. Nr. V-1-10

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS

VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

TURINYS

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS. 1

II.    PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS. 3

III.      TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA.. 3

IV.      TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.. 4

V.    PIRKIMO DOKUMENTŲ, PAAIŠKINIMŲ TEIKIMAS. 4

VI.      VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO (SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINIAS PASIŪLYMAIS) PROCEDŪRA.. 5

VII.     PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS. 6

VIII.    PIRKIMO BŪDAI 8

IX.      SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS. 9

X.    APKLAUSA.. 11

XI.      MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA.. 12

XII.     PIRKIMO SUTARTIS. 14

XIII.    GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA.. 14

XIV.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 15

 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato perkančiosios organizacijos Vilkaviškio rajono sporto mokyklos (toliau – Mokyklos) prekių, paslaugų ir darbų pirkimų organizavimą, vykdymą, ginčų nagrinėjimo procedūras.
 2. Šiose taisyklėse reglamentuojami pirkimai (toliau – supaprastinti pirkimai):
  1. kurių numatomo pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinio pirkimo vertės ribas;
  2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 2 priedėlyje nurodytų B paslaugų pirkimai neatsižvelgiant į pirkimo vertę;
 3. Numatomo prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertė apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika.
 4.  Šios taisyklės netaikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje nustatytais atvejais.
 5. Šios taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) ir Vilkaviškio rajono sporto mokyklos interneto tinklapyje.
 6. Pagrindinės taisyklių sąvokos:
  1. mažos vertės pirkimas – Mokyklos atliekami supaprastinti pirkimai, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
   1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 200 tūkst. Lt (be PVM), o darbų vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be PVM);
   2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 200 tūkst. Lt (be PVM), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be PVM);
  2. pirkimų organizatoriai – Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurie yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Pirkimų organizatoriai šių taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus mažos vertės pirkimų apklausos būdu;
  3. pirkimų iniciatorius – Mokyklos darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus;
  4. tiekėjų apklausa raštu – Mokyklos raštiškas kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus. Apklausiant raštu tiekėjai(-as) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu. Raštu reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir perduoti. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją. CVP IS priemonėmis atlikta apklausa (pateikiami pirkimo dokumentai ir priimami pasiūlymai) prilyginama tiekėjų apklausai raštu;
  5. tiekėjų apklausa žodžiu – Mokyklos žodinis kreipimasis į tiekėjus(-ą) su prašymu pateikti pasiūlymus. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai. Apklausiant žodžiu su tiekėjais taip pat bendraujama asmeniškai arba telefonu. Tiekėjai pateikti savo pasiūlymų raštu neprivalo;
  6. viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) – pirkimams organizuoti ir atlikti Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, veikianti pagal patvirtintą darbo reglamentą.
 1. Kitos šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme.
 2. Atliekant viešojo supaprastinto pirkimo procedūras turi būti laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo reikalavimų.
 3. Pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti Mokyklai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
 4. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus Mokyklos pateiktą skelbimą apie pirkimą; atliekant supaprastintą pirkimą, apie kurį neskelbiama, – kai Mokykla kreipiasi į tiekėją (tiekėjus), prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).
 5. Mokykla apie pradedamą bet kurį pirkimą, informuoja savo tinklapyje, nurodydama:
  1. apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
  2. apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį – pirkimo objektą, numatomą sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar suteikėjus;
  3. apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar suteikėjus;
  4. taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją
 6. Pirkimas pasibaigia, kai:
  1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis);
  2. atmetami visi pasiūlymai;
  3. nutraukiamos pirkimo procedūros;
  4. per nustatytą laiką nepateikiamas nė vienas pasiūlymas;
  5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;
  6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
 7. Mokykla bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo gali nutraukti pirkimo procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Sprendimą dėl viešojo supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimo priima Komisija arba pirkimų organizatoriai, priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus viešojo supaprastinto pirkimo procedūras.
 8. Komisija ir pirkimų organizatoriai turi skatinti tiekėjų konkurenciją, siekdami naudingiausių Mokyklai tiekėjų pasiūlymų ir racionalaus pirkimui skirtų lėšų panaudojimo. Visiems tiekėjams turi būti keliami vienodi reikalavimai ir prašoma pateikti to paties pobūdžio informaciją. Nei keliami reikalavimai, nei prašoma informacija negali dirbtinai diskriminuoti tiekėjų ir riboti konkurencijos.
 9. Mokykla, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5, 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių 24 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3 ir 6 dalių, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 10 dalies, 40 straipsnio reikalavimais, taip pat, atlikdama Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus – ir Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 3 dalies reikalavimais). Mokykla, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23 punktų, 3, 5 ir 6 dalių reikalavimais, jeigu mano, kad tokia informacija nereikalinga.

 

II.PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 

 1. Supaprastintas pirkimas gali būti pradėtas tik Mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui  patvirtinus viešojo supaprastinto pirkimo paraišką – užduotį (toliau – Užduotis) (1 priedas).
 2. Pirkimus atlieka Komisija (Komisijos) ar pirkimų organizatoriai. Komisija ar pirkimų organizatoriai turi teisę kviestis ekspertus.
 3. Komisija dirba pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai.
 4. Komisija viešąjį supaprastintą pirkimą atlieka visais atvejais, išskyrus mažos vertės pirkimus.
 5. Mažos vertės pirkimus atlieka pirkimų organizatoriai.
 6. Mokyklai ir tiekėjams bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys turi būti perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad Mokykla su pasiūlymų turiniu galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui. Šis reikalavimas gali būti netaikomas kai atliekamas mažos vertės pirkimas.

 

III.TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

 

 1. Parinkdama tiekėją, Mokykla, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32 – 38 straipsniuose nustatytais reikalavimais ir atsižvelgdama į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr.1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas (aktualią jų redakciją), įsitikina, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.
 2. Dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija arba pirkimų organizatorius priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama(-as), bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama(-as) priimtus sprendimus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka Mokyklos keliamus reikalavimus.
 3. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:
  1. jau vykdytame supaprastintame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Mokyklai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Mokyklos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
  2. kai Mokykla pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Mokyklai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių;
  3. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo sutarties vykdymo;
  4. perkama mažos vertės pirkimų apklausos būdu, kai numatomos sutarties vertė perkant prekes ir paslaugas yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt. be PVM, o perkant darbus – mažesnė kaip 200 tūkst. Lt. be PVM ir sutarties vykdymas nereikalauja specialios tiekėjų kvalifikacijos.

 

IV.TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

 1. Mokykla atlikdama viešuosius supaprastintus pirkimus (išskyrus mažos vertės pirkimus), techninę specifikaciją rengia vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais. Mokykla, atlikdama mažos vertės pirkimus, gali nesivadovauti Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje nustatytais reikalavimais, tačiau bet kuriuo atveju ji turi užtikrinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymąsi.
 2. Techninių specifikacijų projektai skelbiami ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki numatomo pirkimo pradžios. Paskelbtuose techninių specifikacijų projektuose Mokykla gali taisyti technines ar gramatines klaidas, neatsižvelgiant į pirkimo pradžios momentą.

 

V.PIRKIMO DOKUMENTŲ, PAAIŠKINIMŲ TEIKIMAS

 

 1. Mokykla pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia CVP IS kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti CVP IS, Mokykla pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis. Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai tiekėjui pateikiami ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo tos dienos, kai tiekėjas raštu (faksu, elektroniniu paštu, paštu ar pristatydamas asmeniškai) pateikia prašymą (paraišką) dėl pirkimo dokumentų. Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, Mokyklos ar kitoje interneto svetainėje, papildomai jie gali būti neteikiami. Pirkimo dokumentai negali būti teikiami (skelbiami) anksčiau, nei apie supaprastintą pirkimą paskelbta CVP IS, o vykstant apklausai arba mažos vertės apklausai – pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose. Atliekant supaprastintą pirkimą mažos vertės apklausos pirkimo būdu, pirkimo dokumentai tiekėjams gali būti perduodami CVP IS elektroniniu paštu, paštu ar pristatomi asmeniškai.
 2. Tiekėjas gali paprašyti, kad Mokykla paaiškintų pirkimo dokumentus. Mokykla atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (kai pirkimas vykdomas apklausos ar mažos vertės apklausos pirkimo būdu – ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms). Mokykla į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos (kai pirkimas vykdomas apklausos ar mažos vertės apklausos pirkimo būdu – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną). Mokykla, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Jei pirkimo dokumentai buvo skelbti internete ir CVP IS, ten pat paskelbiami pirkimo dokumentų paaiškinimai. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms (kai pirkimas vykdomas apklausos ar mažos vertės apklausos pirkimo būdu – ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai) iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

 

VI.VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO (SUSIPAŽINIMO SU ELEKTRONINIAS PASIŪLYMAIS) PROCEDŪRA

 

 1. Šios skyriaus nuostatos gali būti netaikomos perkant mažos vertės pirkimų apklausos būdu ir (ar) kai pasiūlymai perduodami elektroninėmis priemonėmis.
 2. Visus gautus vokus su pasiūlymais, išskyrus elektroninėmis priemonėmis gautus pasiūlymus, registruoja pirkimo dokumentuose nurodytas atsakingas asmuo. Pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Neužklijuotuose, turinčiuose mechaninių ar kitokių pažeidimų, galinčių kelti abejonių dėl pasiūlymų slaptumo vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.
 3. Ant gauto voko su pasiūlymu užrašomas:
  1. gauto voko eilės numeris;
  2. voko su pasiūlymu gavimo diena, valanda ir minutė.
 4. Vokai su pasiūlymais, kai supaprastintą pirkimą atlieka Komisija, atplėšiami Komisijos posėdyje vykstančioje vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Derybų atveju vokų su galutinėmis tiekėjų siūlomomis kainomis ir galutiniais techniniais duomenimis atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi derybose dalyvavę tiekėjai arba jų atstovai. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais pagal šias Taisykles yra prilyginamas vokų atplėšimui. Tuo atveju, kai prisijungimas prie elektroninių prietaisų nepavyksta dėl elektros tiekimo, interneto ryšio sutrikimų, kompiuterio gedimų ar kitų objektyvių aplinkybių, ir elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas lieka neatidarytas ar nespėjama paskelbti reikalaujamos informacijos, bandymas prisijungti yra fiksuojamas Komisijos posėdžio protokole, o susipažinimas su šiais pasiūlymais atidedamas iki problemos išsprendimo (jei problema yra ilgalaikė, posėdis gali būti atidėtas ir kitai dienai). Išsprendus problemą dėl prisijungimo prie elektroninių prietaisų, vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdis tęsiamas.
 5. Vokus atplėšia vienas iš Komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių procedūroje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šią procedūrą tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta.
 6. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys Komisijos nariai.
 7. Komisija vokų atplėšimo procedūros rezultatus įformina protokolu.
 8. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiama:
  1. dalyvio pavadinimas;
  2. pasiūlyme nurodyta pirkimo kaina, o jei objektas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo objekto dalies kaina;
  3. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas (jei jo reikalaujama);
  4. ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius;
  5. ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu;
  6. jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.
 9. Kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais turi būti atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Ši nuostata netaikoma derybų atveju.
 10. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiama:
  1. dalyvio pavadinimas;
  2. pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos;
  3. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei to reikalauja);
  4. ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas (jei to reikalauja);
  5. ar pasiūlymas paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius (jei to reikalaujama).
 11. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o šių Taisyklių nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje nustatyta tvarka.
 12. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina, o jei pirkimas skaidomas į dalis, tai kiekvienos pirkimo dalies kaina.
 13. Tuo atveju, kai pasiūlymo kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
 14. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
 15. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija ir pirkimų organizatoriai atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.

 

VII.PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

 1. Mokykla gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Mokykla, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos  kainos (kai šių Taisyklių 29 punkte nustatytu atveju posėdis nėra vykdomas - nekeičiant pasiūlyme nurodytos kainos). Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Tuo atveju, jei Mokykla derasi su visais pasiūlymus pateikusiais dalyviais dėl kainos ir pasiūlymo sąlygų, negalima keisti suderėto rezultato, užfiksuoto derybų protokoluose ar po derybų pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose.
 2. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, Mokykla privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentu per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš Mokyklos dienos. Atliekant mažos vertės pirkimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytus supaprastintus pirkimus, šis terminas gali būti trumpesnis.
 3. Mokykla pasiūlymą turi atmesti jeigu:
  1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų;
  2. dalyvis savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie kvalifikaciją ir, Mokyklai prašant, jų nepatikslino;
  3. pasiūlymas (derybų atveju – galutinis pasiūlymas) neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
  4. dalyvis per Mokyklos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina  pasiūlymo;
  5. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Mokyklai nepriimtinos kainos;
  6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Mokyklai pareikalavus, dalyvis nepateikia tinkamų neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos (netaikoma mažos vertės pirkimų atveju);
  7. nustatė, kad dalyvis apie nustatytų kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pateikė melagingą informaciją.
  8. tiekėjas per Mokyklos nustatytą terminą nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų; tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento.
 4. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
 5. Dėl Taisyklių 46 punkte nurodytų priežasčių neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų, kurie negali nepagrįsti ir neobjektyviai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti išskirtinių sąlygų konkretiems tiekėjams, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus:
  1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai Mokykla pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai  pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis;
  2. mažiausios kainos;
 6. Mokykla norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, turi pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba, kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio vokas su pasiūlymais (derybų atveju – pirminis pasiūlymas) įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. Kai perkančioji organizacija reikalauja pasiūlymus teikti elektroninėmis priemonėmis, o pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas yra pateikiamas voke, tai pirmesnis įrašomas tas pasiūlymas, kuris visas (paskutinė jo dalis) pateiktas anksčiausiai.
 7. Mokykla suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM, nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Mokykla taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą iš naujo.

 

VIII.PIRKIMO BŪDAI

 

 1. Supaprastintų pirkimų būdai:
  1. supaprastintas atviras konkursas;
  2. apklausa;
  3. mažos vertės pirkimų apklausa.
 2. Mokykla supaprastintus pirkimus gali atlikti taikydama elektroninį aukcioną, taip pat sudaryti preliminariąją sutartį.
 3. Pirkimas supaprastinto atviro konkurso būdu gali būti atliekamas visais atvejais.
 4. Pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas perkant prekes, paslaugas ir darbus, kai tenkinamos abi šios sąlygos:
  1. neskelbiama apie supaprastintą pirkimą Taisyklių 56.1 – 56.10 punktuose nustatytais atvejais;
  2. pirkimas neatitinka mažos vertės pirkimo sąvokos.
 5. Prekės, paslaugos ir darbai perkami mažos vertės pirkimų apklausos būdu, kai pirkimas atitinka mažos vertės pirkimų sąvoką.
 6. Mokykla apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, esant bent vienai iš šių sąlygų:
  1. pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta pasiūlymų;
  2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės, Mokyklai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys Mokyklos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
  3. dėl įvykių, kurių Mokykla negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Mokyklos;
  4. atliekami prekių ir paslaugų mažos vertės pirkimai, kai numatomos sudaryti sutarties vertė mažesnė kaip arba lygi 100 tūkst. Lt be PVM, arba atliekami darbų mažos vertės pirkimai, kai numatomos sudaryti sutarties vertė mažesnė kaip arba lygi 200 tūkst. Lt be PVM, ir sutarties vykdymas nereikalauja specialios tiekėjų kvalifikacijos. Jei atliekami prekių ir paslaugų mažos vertės pirkimai, kai numatomos sudaryti sutarties vertė yra didesnė kaip 100 tūkst. Lt be PVM, arba atliekami darbų mažos vertės pirkimai, kai numatomos sudaryti sutarties vertė yra didesnė kaip 200 tūkst. Lt be PVM – apie mažos vertės pirkimą skelbiama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka (Sk-6 forma), išskyrus atvejus, kai pirkimo organizatoriaus motyvuotu sprendimu yra nusprendžiama apie pirkimą neskelbti;
  5. kai Mokykla pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes Mokyklai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
  6. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
  7. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų.
  8. perkamos Mokyklos tarnautojų ir pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos.
  9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
  10. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip 3 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento;
 7. Atlikdama supaprastintą neskelbiamą pirkimą ir priėmusi sprendimą sudaryti sutartį, Mokykla Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka gali paskelbti informacinį pranešimą, o kai atliekamas Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedelio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas ir kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, - pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

 

IX.SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

 1. Supaprastintus atviras konkursas vykdomas šiais etapais:
  1. skelbiama apie pirkimą (Sk-1 tipinė forma) Viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklių 11 punkte nustatyta tvarka. Mokykla skelbimuose esančios informacijos vėliau papildomai gali neteikti;
  2. kartu su skelbimu apie supaprastintą pirkimą skelbiami pirkimo dokumentai;
  3. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais, išskyrus CVP IS priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus, kuriuos registruoja ši sistema;
  4. atliekama vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūra;
  5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);
  6. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno neatmesto pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, nagrinėja ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Siekdama, kad neįprastai maža kaina būtų pagrįsta, Komisija raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo raštu pagrįsti siūlomą neįprastai mažą kainą. Komisija vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina (derybų metu – galutinio pasiūlymo kaina) yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. 1S-96 (aktualia jo redakcija) patvirtintu pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimu;
  7. Komisija nagrinėja ar pasiūlytos ne per didelės, Mokyklai nepriimtinos kainos;
  8. Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą;
  9. Komisija priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį;
  10. suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM, nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) Komisija raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą.
  11. sudaroma pirkimo sutartis.
 2. Mokykla privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso būdu. Skelbimus apie supaprastintus pirkimus (Sk-1 forma) Mokykla privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.
 3. Mokykla, skelbdama apie supaprastintą pirkimą, privalo nustatyti pakankamą pasiūlymų pateikimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS dienos.
 4. Pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ši informacija (informacija nurodyta Taisyklių 61.4 – 61.8, 61.12 – 61.13 ir 61.21 – 61.22 punktuose privalo būti pateikta):
  1. pasiūlymo rengimo reikalavimai;
  2. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą  pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija;
  3. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas, jei bus tikrinama tiekėjų kvalifikacija;
  4. reikalavimas, kad dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar suteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar suteikėjus. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti Mokyklai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdant pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato Mokykla, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties vykdymo;
  5. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
  6. techninė specifikacija;
  7. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
  8. Mokyklos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;
  9. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;
  10. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;
  11. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;
  12. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;
  13. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis. Elektroninėmis priemonėmis teikiami pasiūlymai privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus;
  14. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar Mokykla ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais Mokykla savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;
  15. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;
  16. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais vieta, data, valanda ir minutė;
  17. vokų su pasiūlymais atplėšimo arba susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;
  18. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;
  19. Mokyklos darbuotojų arba Komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
  20. kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai;
  21. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką;
  22. Mokykla, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.
  23. informacija apie numatomą skelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
 5. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Mokyklos ir dalyvių yra draudžiamos.

 

X.APKLAUSA

 

 1. Apklausa atliekama raštu.
 2. Perkant apklausos būdu tiekėjai (-jas) savo pasiūlymus privalo pateikti raštu.
 3. Pirkimus apklausos būdu atlieka Komisija.
 4. Apklausa atliekama šiais etapais:
  1. Komisija raštu tiekėjų prašo pateikti pasiūlymus;
  2. priimami ir registruojami vokai su pasiūlymais, išskyrus CVP IS priemonėmis gautus elektroninius pasiūlymus, kuriuos registruoja ši sistema;
  3. atliekama vokų su pasiūlymais atplėšimo (susipažinimo su elektroniniais pasiūlymais) procedūra;
  4. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);
  5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno neatmesto pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentų reikalavimams, nagrinėja ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina. Siekdama, kad neįprastai maža kaina būtų pagrįsta, Komisija raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo raštu pagrįsti siūlomą neįprastai mažą kainą. Komisija vertindama, ar tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina (derybų metu – galutinio pasiūlymo kaina) yra neįprastai maža, vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse įtvirtintomis nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. 1S-96 (aktualia jo redakcija) patvirtintu pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimų;
  6. Komisija nagrinėja ar pasiūlytos ne per didelės, Mokyklai nepriimtinos kainos;
  7. Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą;
  8. Komisija priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį;
  9. suinteresuotiems dalyviams išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM, nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) Komisija raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą.
  10. sudaroma pirkimo sutartis.
 5. Mokykla kviečia ne mažiau kaip 3 (tris) jos pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus.
 6. Kviesti mažiau nei 3 (tris) tiekėjus pateikti pasiūlymą galima, jeigu:
  1. dėl to paties objekto supaprastintame atvirame konkurse nebuvo gauta pasiūlymų;
  2. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių, patentų, kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių apsaugos tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos;
  3. dėl įvykių, kurių Mokykla negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Mokyklos;
  4. Mokykla pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;
  5. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
  6. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai;
  7. perkamos svečių maitinimo paslaugos;
  8. perkamos dovanos, suvenyrai, literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos.
  9. numatomos sudaryti sutarties vertė yra mažesnė kaip 20 tūkst. Lt be PVM.
 7. Pirkimo dokumentuose privalo būti šių Taisyklių 61.4 – 61.8, 61.12 – 61.13 ir 61.21 – 61.22 punktuose nurodyta informacija ir gali būti pateikta kita šių taisyklių 61 punkte nurodyta informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti. Pirkimo dokumentuose privalo būti nurodyta ar pirkimą apklausos būdu bus deramasi dėl pasiūlymų sąlygų, kokiais atvejais bus deramasi ir derėjimosi tvarka.
 8. Apklausos siūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo kvietimo dalyvauti pirkime išsiuntimo tiekėjams dienos. Pasiūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų.
 9. Nepažeisdama viešųjų pirkimų principų komisija turi teisę derėtis su dalyviais, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (kai tikrinama kvalifikacija) dėl pasiūlymų kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymų sąlygų. Derybos, jei jos vykdomos susitikimuose, turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir (ar) nariai, dalyvavę derybų susitikimuose, ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas. Po derybų procedūros pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės dalyvių siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti pateikiami užklijuotuose vokuose arba CVP IS priemonėmis, išskyrus atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.  Dalyvio, nepateikusio galutinio pasiūlymo, galutiniu pasiūlymas laikomas pirminis pateiktas pasiūlymas.

 

XI.MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSA

 

 1. Mažos vertės pirkimų apklausa atliekama raštu arba žodžiu. Tame pačiame pirkime tiekėjai apklausiami ta pačia forma.
 2. Mažos vertės pirkimų apklausa raštu gali būti atliekama visais atvejais. Mažos vertės pirkimų apklausa žodžiu gali būti atliekama, jei:
  1. numatomos sutarties vertė perkant prekes ir paslaugas yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM;
  2. perkama esant ypatingoms aplinkybėms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir kitokiam nenugalimos jėgos poveikiui, kai dėl skubos netikslinga gauti pasiūlymų raštu.
 3. Mažos vertės pirkimų apklausa atliekama šiais etapais:
  1. pirkimų organizatoriai atlieka tiekėjų apklausą arba paskelbia skelbimą apie supaprastintą mažos vertės pirkimą (SK-6 forma) Taisyklių 56.4 punkte nustatytais atvejais;
  2. pirkimų organizatorius priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdama priimtus sprendimus (jei tikrinama dalyvių kvalifikacija);
  3. pirkimų organizatorius nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis) ir laimėjusį pasiūlymą, priima sprendimą sudaryti pirkimo sutartį. Pirkimų organizatorius šiuos sprendimus įformina mažos vertės pirkimų apklausos pažymoje, kurią patvirtina parašu;
  4. pirkimų organizatorius suinteresuotiems dalyviams išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM, nedelsiant (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, pateikia Viešųjų pirkimų įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą;
  5. sudaroma pirkimo sutartis.
 4. Atlikdama mažos vertės pirkimų apklausą, kai apie pirkimą nėra skelbiama, Mokykla kviečia ne mažiau kaip 3 (tris) jos pasirinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus. Jeigu per nustatytą terminą nors vienas apklaustas tiekėjas pateikė pasiūlymą, mažos vertės pirkimų apklausa laikoma įvykusia.
 5. Kviesti mažiau nei 3 (tris) tiekėjus pateikti pasiūlymą galima, jeigu:
  1. dėl įvykių, kurių Mokykla negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo Mokyklos;
  2. Mokykla pagal ankstesnę sutartį iš kokio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos. Tokių papildomų pirkimų bendra vertė neturi viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;
  3. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 30 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
  4. prenumeruojami laikraščiai, dienraščiai, periodiniai leidiniai ir žurnalai;
  5. perkamos svečių maitinimo paslaugos;
  6. perkamos dovanos, suvenyrai, literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos.
  7. pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatomis, o CVP IS yra pasiskelbę mažiau negu 3 (trys) Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus. Šiuo atveju teikia pasiūlymus kviečiami visi Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje nurodyti tiekėjai, kurie gamina perkamas prekes, teikia perkamas paslaugas ar atlieka perkamus darbus;
  8. numatomos sudaryti sutarties vertė mažesnė kaip 20 tūkst. Lt be PVM.
 6. Pirkimo dokumentuose gali būti pateikta tik ta šių Taisyklių 69 punkte nurodyta informacija, kuri reikalinga pirkimui atlikti.
 7. Raštu atliekamos apklausos siūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo kvietimo dalyvauti pirkime išsiuntimo tiekėjams dienos. Šis terminas netaikomas, jei apklausa atliekama žodžiu. Pasiūlymų pateikimo terminas neturi pažeisti protingumo principų.
 8. Nepažeisdami viešųjų pirkimų principų pirkimų organizatoriai turi teisę derėtis su dalyviais dėl pasiūlymų kainos, siūlomų prekių, paslaugų ar darbų charakteristikų ir visų kitų pasiūlymų sąlygų. Derybos, jei jos vykdomos susitikimuose, turi būti protokoluojamos, išskyrus atvejus, kai mažos vertės pirkimų apklausa atliekama žodžiu. Derybų protokolą pasirašo pirkimų organizatorius ir dalyvio, su kuriuo buvo derėtasi, įgaliotas atstovas. Po derybų procedūrų pasiūlymai, kuriuose nurodytos galutinės dalyvių siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, turi būti pateikiami užklijuotose vokuose arba CVP IS priemonėmis, išskyrus atvejus, jei derybos buvo vykdomos tik su vieninteliu dalyviu.

 

XII.PIRKIMO SUTARTIS

 

 1. Pirkimo sutarties sudarymo ir jos turinio reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnis. Atlikdama mažos vertės pirkimus, Mokykla neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 1, 2, 3 ir 6 dalių reikalavimais.
 2. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti viešųjų pirkimų principai ir tikslas ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.
 3. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau, negu pasibaigė atidėjimo terminas. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:
  1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;
  2. Mokykla pirkimo sutartį sudaro preliminariosios sutarties pagrindu;
  3. supaprastintų pirkimų atveju, pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.
 4. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami prekių, paslaugų ar darbų supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 tūkst. Lt be PVM.
 5. Pirkimo sutartis vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.
 6. Mokykla gali sudaryti preliminariąją sutartį, atitinkančią Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio nuostatas.

 

XIII.GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

 1. Pirkimo metu kylančius ginčus reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymo V skyrius. Sprendimą dėl pretenzijos priima Komisija arba pirkimų organizatoriai priklausomai nuo to, kas atlieka konkretaus supaprastinto pirkimo procedūras.
 2. Mokykla nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
 3. Mokykla, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Mokykla negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
 4. Mokykla privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
 5. Jeigu Mokykla per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią Mokykla turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams.
 6. Mokykla, gavusi tiekėjo prašymo ar ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar Viešųjų pirkimų įstatymo 941 straipsnio 2 dalyje, 951 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 951 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol Mokykla negavo teismo pranešimo apie:
  1. motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį;
  2. motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo;
  3. teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

 

XIV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokyklos Viešųjų pirkimų įstatymo 19 straipsnyje nurodytas pirkimų ataskaitas pasirašo Mokyklos direktorius.
 2. Mokykla, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai, pirkimų organizatoriai, ekspertai negali tretiesiems asmenims atskleisti Mokyklai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu, Mokykla turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
 3. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, aiškinimu, vertinimu ir palyginimu, gali tiktai komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai, Viešųjų pirkimų tarnybos atstovai, Mokyklos direktorius, jo įgalioti asmenys, kiti asmenys ir institucijos, turinčios tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti Europos Sąjungos ar atskirų valstybių finansinę paramą administruojantys viešieji juridiniai asmenys.
 4. Įvykdytos pirkimo sutartys, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai, pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, pranešimai tiekėjams, kiti su supaprastintais pirkimais susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.
 5. Mokyklos vadovai, komisijos pirmininkas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos nariai, pirkimų organizatoriai ir ekspertai pažeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________

 Vilkaviškio rajono sporto mokyklos

Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių

1 priedas

VIEŠOJO SUPAPRASTINTO PIRKIMO PARAIŠKA - UŽDUOTIS

 

Eil.Nr.

Pavadinimas

Aprašymas (rodiklis)

1.

Pirkimo objekto pavadinimas

 

2.

Pirkimo objekto aprašymas (techninės specifikacijos, apimtys)

 

3.

Pirkimo objekto rūšis (paslaugos kategorija, darbų, prekės kodas pagal BVPŽ)

 

4.

Pirkimo objekto savybės:

 

4.1.

 

 

4.2.

 

 

5.

Svarbiausios sutarties savybės (terminas, kainodara, netesybos, atsiskaitymo sąlygos):

 

5.1.

 

 

5.2.

 

 

6.

Preliminari sutarties vertė, Lt

 

 

 

Parengė:                                                                                                                                      

Pirkimo iniciatorius

 

_____________________________________________                     ______________       20__-__-__

                         (pareigos, vardas ir pavardė)                                             (parašas)                        (data)  

 

 

Suderinta:

 

Direktorius ___________________________________                      _______________     20__-__-__                 

                                          (vardas ir pavardė)                                           (parašas)                       (data)

 

 

 

Pirkimo būdas: ______________________________________                                                                                                                                                                                              

Vilkaviškio rajono sporto mokyklos

Viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklių

2 priedas

 

 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ APKLAUSOS PAŽYMA

 

20__ m. ___________________  ___ d.  Nr.

Vilkaviškis

 

Pirkimo objekto pavadinimas: _______________________________________________

________________________________________________________________________________

 

                      Pirkimų organizatorius: ________________________________________

                                                                                                                                 (pareigos, vardas ir pavardė)

 

Informacija apie tiekėjus, jų pasiūlymų kainas:

Eil. Nr.

Tiekėjai, į kuriuos buvo kreiptasi dėl perkamo objekto

Pasiūlymo kaina (Lt) ir kitos svarbios aplinkybės

Informacijos šaltinis (pvz., skambinta telefonu 000 0000, internetas adresu www.cvpp.lt, reklaminis bukletas (pridėti bukletą arba pateikti nuorodą į jį, kreiptasi 20XX-XX-XX raštu Nr. XX ir pan.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jei kreiptasi į mažiau nei 3 tiekėjus, privaloma nurodyti:)

Vadovaujantis: (nurodomos aplinkybės)

     

NUTARTA:

 1. Nustatyti pasiūlymų eilę:

Eil. Nr.

Dalyvis

Pasiūlymo kaina (Lt)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Nustatyti laimėjusiu ................... pasiūlymą.
 2. Pirkimo sutartį sudaryti su ......................... .

 

 

 

Pirkimų organizatorius  ____________________________________              ______________

                                                                                        (vardas ir pavardė)                                                                   (parašas)