Veiklos programa

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos
direktoriaus 2017 m. sausio 11 d.
įsakymu Nr. V-1-2

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilkaviškio rajono sporto mokykla yra biudžetinė Vilkaviškio rajono savivaldybės įstaiga, teikianti neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo paslaugas. Mokyklos paskirtis – tenkinti vaikų ir jaunimo pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius per sportinę veiklą, sistemingai skleisti žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti papildomas dalykines kompetencijas, padėti tapti aktyviais visuomenės nariais.
Mokykla siekia teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Vilkaviškio rajono vaikų ir jaunimo poreikį sportuoti, taupiai ir tikslingai naudoti mokyklai skirtus išteklius.
Veiklos planas 2017 metams parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus dokumentais, mokyklos ugdymo planu, mokyklos bendruomenės poreikiais.
Planas nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Planą įgyvendins mokyklos administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai, mokyklos bendruomenės nariai.

II. 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
Įgyvendindama neformaliojo vaikų švietimo programą bei veiklos plane užsibrėžtus tikslus ir uždavinius, mokykla nuosekliai ir kryptingai juos vykdė, teikė kokybiškas neformaliojo sportinio ugdymo paslaugas rajono vaikams ir jaunuoliams, skatinto mokinių saviraišką, ieškojo naujų talentų ir ugdė sportininkus, galinčius deramai atstovauti mokyklą, rajoną ir savo šalį įvairaus lygio varžybose, čempionatuose bei turnyruose.
Mokyklos veiklos pagrindą sudarė organizuotai sportuojantys vaikai ir jaunuoliai. Treniruotes lankė 502 mokiniai (155 mergaitė ir 347 berniukai), pagal meistriškumo pakopas suskirstyi į 43 mokomąsias grupes. Ugdomoji veikla buvo organizuojama septyniuose skyriuose: futbolo, krepšinio, laisvųjų imtynių, lengvosios atletikos, stalo teniso, šachmatų ir dviračių sporto. Pratyboms vadovavo 25 neformaliojo švietimo mokytojai. Jie savo auklėtiniams ne tik vykdė ugdymo procesą, bet ir organizavo lengvosios atletikos pavasario ir rudens kroso varžybas, lengvosios atletikos vaikų ir jaunučių žiemos pirmenybes, futbolo, gatvės krepšinio 3x3 , šachmatų, stalo teniso ir kitų sporto šakų turnyrus, o taip pat tarptautines laisvųjų imtynių varžybas ,,Vilkaviškis – 2016”, kitus rajone vykdomus sportinius renginius bei projektus.
Ugdymo procese mokyklos vadovai ir neformaliojo švietimo mokytojai orientavosi į dvi svarbias sporto puses - mokinių sveikatingumą ir sportininkų rengimą. Siekėme, kad norintys sportuoti vaikai ar jaunuoliai galėtų lankyti sporto mokyklą. Formavome mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius, diegėme įprotį fiziškai mankštintis. Ugdėme teigiamą požiūrį į sveikatą kaip didžiausią vertybę, padedančią tenkinti asmenybės poreikius, atitinkančius mokinių fizines galias ir gebėjimus. Taip pat skleidėme sveikos gyvensenos, sporto teorijos ir metodines nuostatas, spaudoje skelbėme geriausių sportininkų rezultatus ir mokyklos pasiekimus.
Mokyklos ugdytiniai dalyvavo įvairiose Lietuvos sporto mokymo įstaigų varžybose, respublikos sporto šakų pirmenybėse bei čempionatuose, o taip pat įvairiuose draugiškuose turnyruose bei sporto renginiuose ne tik šalyje, bet ir užsienyje. Nors sąlygos treniruotis ne tokios, kokių reikia siekiant gerų rezultatų, tačiau sporto specialistų ir sportininkų bendras darbas duoda gerus rezultatus. Pasiekta daug sportinių pergalių, išugdyta perspektyvių sportininkų Net 3 gabiausieji mokyklos auklėtiniai - Lietuvos rinktinių nariai. Tai laisvųjų imtynių skyriaus neformaliojo švietimo mokytojo Mindaugo Jurkyno auklėtiniai – jauniai Martynas Damidavičius ir Laurynas Damidavičius bei jaunuolis – Antanas Vasiliauskas.
Mokyklos pedagogai koordinavo ir organizavo visas rajono bendrojo lavinimo mokyklų sportiness varžybas: rengė varžybų nuostatus, sudarė sporto šakų varžybų tvarkaraščius, užtikrino sklandų varžybų vykdymą rajone ir koordinavo komandų nugalėtojų atstovavimą rajonui Lietuvos mokinių olimpinio festivalio zoninėse, tarpzoninėse ir finalinėse varžybose. Rajono mokykloms suorganizavo apie 40 įvairaus amžiaus grupių mokinių varžybų: krepšinio, futbolo, lengvosios atletikos atskirų rungčių, pavasario ir rudens krosų, kroso estafečių, keturkovės, virvės traukimo, stalo teniso, smiginio, svarsčių kilnojimo, šaškių, šachmatų, tinklinio, estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“, „Kvadrato“, badmintono ir kitų sporto šakų. Taip pat iniciajavome ir vykdėme 2015 m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio futbolo, stalo teniso, 4 ir žemesnių bei 5-6 klasių estafečių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ zonines varžybas.
Mokyklos vadovai ir pedagogai bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojamsteikė ir metodinę bei praktinę pagalbą, dalyvavo kūno kultūros metodinio būrelio organizuojamuose renginiuose, siekė bendradarbiauti su švietimo įstaigomis ir rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi. Užmegzti ir puoselėjami draugiški ryšiai su kitų rajonų ir miestų sporto mokyklomis bei centrais, o taip pat ir kitų šalių sporto klubais.
Visus metus mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui atliko bendrąją veiklos priežiūrą, ugdymo proceso stebėseną, atestuotis ketinančių neformaliojo švietimo mokytojų personalinę veiklos analizę. Tikrinimo rezultatai aptarti pedagogų posėdžiuose ir individualiai su kiekvienu neformaliojo švietimo mokytoju. Atestacijos komisija skatino neformaliojo švietimo mokytojus tobulinti savo kvalifikaciją, sudarė sąlygas siekti aukštesnės, praktinę veiklą ir kompetenciją atitinkančios kvalifikacinės kategorijos. Net 3 mokyklos neformaliojo švietimo mokytojai šių metų II pusmetyje įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
Mokykla dalyvavo 2016 m. rajono savivaldybės administracijos organizuotame vaikų vasaros poilsio programų konkurse. Projektas „Vaivorykštė -2016“ gavo dalinį finansavimą ir organizavo veiklą mokiniams.
LR Vyriausybės nutarimu nuo 2015 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. neformaliojo vaikų švietimui buvo skirtas papildomas finansavimas. Mokyklos neformaliojo švietimo mokytojai parengė 10 programų ir įdomia bei prasminga veikla 3 mėnesius užėmė 153 mokinius.
Vilkaviškio rajono sporto mokykla – rajono mokinių sporto ugdymo centras, tačiau iki šiol neturi nei nuosavos sporto bazės, nei administracinių patalpų. Ugdymo procesas vyksta rajono bendrojo lavinimo mokyklų sporto salėse, miesto stadione ar kitose nuomojamose erdvėse.
Mokyklos krepšininkų užsiėmimai vyksta Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos ir “Aušros” gimnazijos, Pilviškių ‘Santakos” gimnazijos ir Kybartų “Saulės” progimnazijos sporto salėse.
Futbolininkai šiltuoju metų laikotarpiu – nuo balandžio iki lapkričio - treniruojasi Vilkaviškio ir Kybartų stadionuose bei aikštelėse, o žiemos metu - sporto salėse.
Lengvaatlečių treniruočių sąlygos miesto stadione su apgailėtinos būklės bėgimo takais rudenį pagerėjo atidarius ,,Aušros” gimnazijos stadioną, tačiau žiemą jiems tenka sportuoti ankštoje Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus sporto salėje.
Stalo tenisininkams neformaliojo švietimo mokytojai užsiėmimus vykdo Kelių tarnybos sporto salėje, kuri nuo miesto cento nutolusi ir vaikams nėra patogu ir saugu patiems į ją nuvykti.
Imtynininkų pratyboms išnuomojome patalpas J. Basanavičiaus g. 9, kurias įrengėme ir pritaikėme saugiam vaikų sportavimui.
Dviratininkai treniruojasi kukliose dviračių sporto klubo patalpose, kurias per pastaruosius metus pritaikė savo poreikiams. Didesniąją dalį treniruočių jie praleidžia lauke (plente), o šaltuoju metų laiku ugdomi Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos sporto salėje.
Šachmatų skyriaus užsiėmimams didelių patalpų nereikia, tad jie telpa Vilkaviškio rajono sporto mokyklos administracinių patalpų ir Kybartų “Saulės’ progimnazijos šachmatų kabinetuose.
Taigi, pagrindinė mokyklos problema – bazių trūkumas. Nors sporto komplekso rekonstrukcijos idėja brandinta jau prieš daugelį metų, tačiau atėjęs sunkmetis pakoregavo planus. Buvome įsitikinę, kad po 3-4 metų sąlygos pagerės ir vizija Vilkaviškyje turėti sporto salę buvo reali. Tačiau tik šiais metais savivaldybės atstovai pradėjo ieškoti galimybių kaip tai įgyvendinti.
Tačiau ir toliau lieka pats aktualiausias uždavinys – sudaryti palankias sąlygas mokiniams sportuoti ir plėtoti jų gebėjimus. Kad ir kokius tikslus turėtume, jiems įgyvendinti reikalingos sporto bazės. Būsimos sporto salės renovacija garantuotų kokybišką, nenutrūkstamą ir vientisą sportininkų rengimo procesą.
Darbas su vaikais – sunkus ir atsakingas, tačiau garbingas. Mokykloje kuriama pati šilčiausia atmosfera, stengiamasi, kad būtų sudarytos puikios sąlygos mokinių saviraiškai, kad gyvuotų ryšys tarp mokinio ir mokytojo. Džiaugiamės kiekvieno ir visų sporto šakų ugdytinių pergalėmis. Todėl būtina gerinti talentingų sportininkų ugdymo sąlygas.
III. TIKSLAS

Per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką; ieškoti naujų talentų; siekti, kad kiekvienas norintis sportuoti vaikas ar jaunuolis galėtų lankyti sporto mokyklą; formuoja sveikos gyvensenos įgūdžius; diegti įprotį fiziškai mankštintis; ugdyti teigiamą požiūrį į sveikatą kaip didžiausią vertybę, padedančią tenkinti asmenybės poreikius, atitinkančius jų fizines galias ir gebėjimus; skatina sistemingai užsiiminėti sportu kuo daugiau vaikų; užtikrinti kryptingą vaikų ir jaunimo užimtumą; sudaryti optimalias sąlygas sportininkams kelti meistriškumą, aktyviai dalyvauti (kiek leidžia finansinės galimybės) ir deramai atstovauti rajonui bei šaliai įvairaus rango sporto varžybose.

III. UŽDAVINIAI

1. Tikslingai vykdyti ugdymo procesą.
2. Siekti sveikatingumo, sportinių rezultatų ir vystyti sportinę veiklą rajone.
3. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus.
4. Efektyvinti metodinę veiklą.
5. Rūpintis ugdytinių socializacija.
6. Informuoti visuomenę apie sporto pasiekimus.
7. Gerinti materialinę bazę

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono sporto mokyklos
direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d.
įsakymu Nr. V-1-25

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos (toliau – mokykla) korupcijos ir prevencijos kontrolės programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2-369 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo“, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2877) bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą ir skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti mokykloje.
2. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos kontrolę, korupcijos prevencijos politiką, skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos darbuotojų veiklą.
3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir informavimas.
5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir mokyklos darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
II. VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
6. Galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas: teisines, institucines ir visuomenės pilietiškumo stokos.
7. Įstaigos internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, finansinės ataskaitos. Įstaigos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus.
8. Direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę finansinę veiklą Mokyklos tarybai .
9. Įstaigos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, įstaigos tarybai ir Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitoma ir už paramos lėšų, lėšų, skirtų mokinių ugdomąjai veiklai, profesiniam orientavimui ir specialiųjų programų lėšų panaudojimą.
10. Mokykloje korupcija galima šiose veiklos srityse:
10.1. formuojant darbuotojų personalą;
10.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
10.3. priimant vaikus į ugdymo instituciją.
III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Tikslai:
11.1. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas korupcijai atsirasti mokykloje;
11.2. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo institucija.
12. Uždaviniai:
12.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikių korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;
12.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė;
12.3. įtraukti į korupcijos prevenciją bendruomenę, ugdyti bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai;
12.5. viešai skelbti informaciją apie nustatytus antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus;
IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI
13. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
13.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas mokykloje;
13.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
13.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;
13.4. skundų, pateiktų vadovui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu;
V. ADMINISTRAVIMAS
14. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
15. Programoje numatytas priemones įgyvendina mokyklos direktorius ir programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.
16. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakingas už korupcijos prevencijos įgyvendinimą mokykloje;
17. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, kartą per metus, ne vėliau iki einamųjų metų gegužės 30 d., pateikia direktoriui ataskaitą apie korupcijos prevencijos ir kontrolės programos priemonių plano vykdymą.
18. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja mokyklos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Ši Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje www.smvilkaviskis.lt ;
20. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
____________________________

PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono sporto
mokyklos direktoriaus
2016 m. gruodžio 28 d.
Įsakymu Nr. V-1-32

VILKAVIŠKIO RAJONO SPORTO MOKYKLOS
MOKYMO GRUPIŲ KOMPLEKTAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilkaviškio rajono sporto mokyklos mokymo grupių komplektavimo tvarkos apraše
(toliau – Aprašas) yra nustatyta tvarka, pagal kurią Vilkaviškio rajono sporto mokykloje organizuojamas mokymo grupių sudarymas ir ugdytinių sportinių pasiekimų vertinimas, nurodoma sportinio ugdymo trukmė ir apimtis.
2. Į Vilkaviškio rajono sporto mokyklą ugdytiniai priimami vadovaujantis Vilkaviškio
savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių priėmimo į Vilkaviškio rajono neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašu.
3. Mokymo grupių organizavimo kriterijai nustatyti atsižvelgiant į Kūno kultūros
sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 20014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 ,,Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo”
patvirtintas Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos).
4. Už mokymąsi Vilkaviškio rajono sporto mokykloje mokamas Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos nustatyto dydžio mokestis.
5. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
6. Aprašas skelbiamas Vilkaviškio rajono sporto mokyklos interneto tinklapyje
www.smvilkaviskis.lt.

II. MOKYMO GRUPIŲ SUDARYMAS

7. Mokymo grupės sudaromos remiantis šiais dokumentais : Mokymo grupių
komplektavimo tvarkos aprašu, gydytojo leidimu lankyti sporto pratybas ir dalyvauti sporto varžybose, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu ir asmens dokumento kopija. Remdamasis šiais dokumentais, sporto mokyklos vadovas išleidžia įsakymą apie ugdymo grupės sudarymą ir jai skirtą pratybų valandų skaičių per savaitę (aprašo priedas). Valandų skaičius grupėms nustatomas vadovaujantis šiuo Aprašu, Sporto mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytais kriterijais ir neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų.
8. Sporto mokykloje komplektuojamos pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo,
meistriškumo tobulinimo ir bendro fizinio rengimo mokymo grupės.
9. Sudarant mokymo grupių atskirų sporto šakų ir (arba) sporto šakų disciplinų programų
meistriškumo ugdymo arba meistriškumo tobulinimo etapo ugdymo grupę, vietoje vieno Aprašo priede nurodyto ugdytinio į grupę gali būti įtraukti 2 viena pakopa žemesnės meistriškumo pakopos rodiklius atitinkantys ugdytiniai. Šiuo atveju didėja grupėje ugdytinių skaičius.
10.Jeigu jaunesnio amžiaus ugdytinis atitinka priede nurodytus aukštesnės meistriškumo
pakopos rodiklius, jis gali būti įtrauktas į vyresnio amžiaus mokymo grupę.
11.Mokymo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties mokinių arba būti mišri.
12. Nustačius, kad užsiėmimus lanko mažiau kaip 2/3 patvirtinto grupės sportininkų skaičiaus, mokymo grupė laikoma nesukomplektuota. Naujų mokinių priėmimas gali trukti ne ilgiau kaip 1 mėn. Nepavykus sukomplektuoti reikiamo pasirengimo sportininkų grupės, Sporto mokyklos direktorius įsakymu nusprendžia: komplektuojama tos sporto šakos bendro fizinio rengimo grupė ar ugdymo grupė yra naikinama.

III. UGDYTINIŲ SPORTINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

13. Meistriškumo rodikliai vertinami vadovaujantis sporto (šakų) federacijų (asociacijų, sąjungų) ir kitų organizacijų vykdomų varžybų tinkamai patvirtintų protokolų duomenimis.
14. Sportinių pasiekimų vertinimą atlieka Sporto mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuri teikia siūlymą direktoriui tvirtinti sportininkų atitiktį keliamiems reikalavimams.
15. Ugdytinių sportiniai pasiekimai vertinami, suteikiant meistriškumo pakopas, ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
16. Dokumentus meistriškumo pakopoms suteikti Sporto mokyklos direktoriui pateikia ugdytinių mokytojai.
17. Meistriškumo pakopoms įgyti mokytojai pateikia:
- rašytinį prašymą;
- sporto (šakų) federacijų (asociacijų, sąjungų) ir kitų organizacijų vykdytų varžybų tinkamai patvirtintus protokolus, lenteles.
18. Sportinių pasiekimų vertinimas atliekamas vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-219 ,,Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo” 1 priede nustatytais meistriškumo rodikliais.
19. Rekomendacijų 1 priede nurodyti meistriškumo rodikliai, pasiekti olimpinėse žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, galioja 5 metus nuo pasiekimo dienos; tarptautinėse suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių varžybose, Lietuvos Respublikos suaugusiųjų, jaunimo ir jaunių amžiaus grupių čempionatų varžybose – 3 metus nuo pasiekimo dienos, kitose varžybose – 2 metus nuo pasiekimo dienos.
20. Jeigu mokytojo mokymo grupės sportininkai metų laikotarpiu netenka turėtų ar neįvykdo jiems meistriškumo pakopoms keliamų rodiklių, Sporto mokyklos vadovas mažina savaitinių užsiėmimų valandų skaičių, palikdamas ugdymo grupę tuose pačiuose ugdymo metuose vienus mokymo metus.
21. Išimties atveju, kai sukomplektuotoje mokymo grupėje 1-2 sportininkai įvykdo MP1 ar MP2 rodiklius, sportinių žaidimų atstovai MP3, papildomam jų ugdymui Sporto mokyklos direktorius prie grupių skirtų valandų maksimalaus skaičiaus per savaitę gali padidinti iki 2 val.

IV.MOKYMO TRUKMĖ IR APIMTIS

22. Vilkaviškio rajono sporto mokykloje gali būti komplektuojamos šių mokymo programų grupės:
22.1. dviračių sporto 1-2 pradinio rengimo, 1-4 meistriškumo ugdymo, 1-4 meistriškumo tobulinimo;
22.2. futbolo 1-2 pradinio rengimo, 1-5 meistriškumo ugdymo, 1-3 meistriškumo tobulinimo;
22.3. krepšinio 1-2 pradinio rengimo, 1-5 meistriškumo ugdymo, 1-3 meistriškumo tobulinimo;
22.4. laisvųjų imtynių 1-2 pradinio rengimo, 1-5 meistriškumo ugdymo, 1-3 meistriškumo tobulinimo;
22.5. lengvosios atletikos 1-2 pradinio rengimo, 1-4 meistriškumo ugdymo, 1-3 meistriškumo tobulinimo;
22.6. stalo teniso 1-2 pradinio rengimo, 1-4 meistriškumo ugdymo, 1-3 meistriškumo tobulinimo;
22.7. šachmatų 1-2 pradinio rengimo, 1-5 meistriškumo ugdymo, 1-3 meistriškumo tobulinimo.
23. Mokymo grupėms skiriamų kontaktinių ugdymo valandų skaičius per savaitę pagal sporto šakas nurodytas šio Aprašo priede.
24. Mokymų programų ugdymo etapas per metus trunka 44 savaites.
25. Individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičiu per metus pradinio rengimo etape turėtų būti ne mažesnis kaip 4 varžybų dienos, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų; meistriškumo ugdymo etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 10 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kaip 20 varžybų dienų; meistriškumo tobulinimo etape – individualiųjų sporto šakų ugdytiniams varžybų dienų skaičius per metus turėtų būti ne mažesnis kaip 15 varžybų dienų, sportinių žaidimų šakų ugdytiniams – ne mažesnis kai 30 varžybų dienų.